| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Oporów

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 oraz poz. 1072), art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, Nr 165, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 642, poz. 811) Rada Gminy Oporów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów.

2. Wykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Kraśkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Oporów
z dnia 23 lutego 2015 r.

§ 1. Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów:

Lp.

Kryteria dodatkowe, przyjęte na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Liczba
punktów

1.

Dziecko objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego.

10

2.

Dziecko, którego obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują, prowadzą działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko.


9

3.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny.


8

4.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny


7

5.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie gminy

6

6.

Jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub uczy się w trybie dziennym


5

§ 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów:

1) oświadczenie rodziców/rodzica, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

2) oświadczenie, ze rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej, do której składany jest wniosek;

3) oświadczenie, ze dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny.


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 20c ust. 1 w/w ustawy do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. "kryteriów gminnych". Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Należy zaznaczyć, iż dzieci 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy prawa.. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3-letnich.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »