| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/15 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli, uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieruchomości zamieszkałej - rozumie się przez to nieruchomość przeznaczoną do stałego pobytu ludzi na zasadzie własności, najmu lub dzierżawy;

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym;

3) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne;

4) Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 - rozumie się przez to dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.

II. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 2. 1. Zakresem świadczenia usług jest odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Zduńska Wola obejmujący nieruchomości zamieszkałe.

2. Miasto Zduńska Wola odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pośrednictwem podmiotu wybranego w drodze przetargu.

3. Odpady komunalne zbierane są na nieruchomości zamieszkałej oraz poza nieruchomością zamieszkałą.

§ 3. 1. Na terenie Miasta Zduńska Wola tworzy się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej, za których utworzenie odpowiada właściciel nieruchomości:

1) wyposażone w pojemniki:

a) na papier (na obszarach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie w workach na odpady komunalne),

b) na szkło bezbarwne i kolorowe (na obszarach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie w workach na odpady komunalne),

c) na tworzywa sztuczne, metale i inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe (na obszarach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie w workach na odpady komunalne),

d) na pozostałe zmieszane odpady komunalne;

2) właściciel nieruchomości zamieszkałej może utworzyć punkt selektywnego zbierania odpadów poza granicami nieruchomości.

2. Na terenie Miasta Zduńska Wola tworzy się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych poza nieruchomością zamieszkałą, za których utworzenie odpowiada Miasto Zduńska Wola, w postaci:

1) punktów wyposażonych w pojemniki do zbierania strzykawek, igieł, itp., zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach;

2) punktów wyposażonych w pojemniki do zbierania przeterminowanych leków, zlokalizowanych w aptekach i przychodniach;

3) M-PORT (miejski punkt odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych), wyposażony w pojemniki do zbierania:

a) papieru,

b) metali,

c) tworzyw sztucznych,

d) szkła bezbarwnego,

e) szkła kolorowego,

f) innych odpadów opakowaniowych, w tym opakowań wielomateriałowych,

g) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych,

h) popiołów,

i) przeterminowanych leków,

j) termometrów,

k) przeterminowanych chemikaliów i opakowań po chemikaliach, zużytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, itp.,

l) świetlówek, lamp fluorescencyjnych, żarówek,

m) zużytych baterii i akumulatorów,

n) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

o) gruzu betonowego,

p) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (bez odpadów niebezpiecznych), w tym drzwi, okien i szyb,

q) zużytych opon,

r) odpadów wielkogabarytowych;

4) co najmniej jednego punktu zastępczego, do czasu utworzenia M-PORT.

3. Na terenie Miasta Zduńska Wola tworzone są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych poza nieruchomością zamieszkałą, przez sprzedawców detalicznych i hurtowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wymiany sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty świadczą usługi nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm.).

4. Wykaz punktów, o których mowa w ust. 2 i 3 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. 1. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, natomiast sposób segregacji nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 1, podjęte zostaną czynności kontrolne.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpady komunalne nie zostaną odebrane z nieruchomości, wyznaczony zostanie indywidualny termin odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej, oraz naliczona zostanie opłata w wysokości jak za odpady niesegregowane.

§ 5. 1. Odbiorowi podlegają te odpady wielkogabarytowe, które zostały wystawione przed posesję lub przy pergolach śmietnikowych.

2. Odpady wielkogabarytowe wystawione w innych miejscach, niż określone w ust. 1 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

3. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Przyjmuje się średnią ilość wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w ciągu roku w ilości 358 kg.

§ 7. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przedstawia tabela:

Zabudowa jednorodzinna

Rodzaj zbieranego odpadu

Częstotliwość

Selektywnie zbierane odpady komunalne

Papier

jeden raz na dwa miesiące

Szkło bezbarwne i kolorowe

jeden raz na miesiąc

Tworzywa sztuczne, metale i inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe

jeden raz na miesiąc

Pozostałe zmieszane odpady komunalne

jeden raz na dwa tygodnie

Zmieszane odpady komunalne

jeden raz na dwa tygodnie

Odpady wielkogabarytowe

jeden raz na kwartał

Zabudowa wielorodzinna

Selektywnie
zbierane
odpady komunalne

Papier

jeden raz na tydzień

Szkło bezbarwne i kolorowe

jeden raz na tydzień

Tworzywa sztuczne, metale i inne odpady opakowaniowe (w tym opakowania wielomateriałowe)

a) w okresie czerwiec-wrzesień - dwa razy na tydzień
b) w okresie październik-maj - jeden raz na tydzień

Pozostałe zmieszane odpady komunalne

dwa razy na tydzień

Zmieszane odpady komunalne

dwa razy na tydzień

Odpady wielkogabarytowe

jeden raz na miesiąc

III. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 8. 1. Mieszkańcy Miasta Zduńska Wola dostarczają do M-PORT odpady selektywnie zbierane na własny koszt.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów komunalnych do M-PORT określa regulamin M-PORT.

3. Do czasu utworzenia M-PORT postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do punktu zastępczego selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

IV. Zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia pojemników, o których mowa w § 3 ust. 1, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

§ 10. 1. Odbierający odpady zobowiązany jest do uprzątania zanieczyszczeń powstających w trakcie odbioru odpadów.

2. Odbierający odpady zobowiązany jest do odstawienia opróżnionych pojemników w to samo miejsce, w których zostały pozostawione.

3. Pojemniki udostępnione do odbioru odpadów komunalnych muszą znajdować się w stanie technicznym umożliwiającym realizację usługi oraz powinny być oznaczone, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola.

4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa się na zasadach określonych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012.

V. Tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług

§ 11. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miasta Zduńska Wola.

§ 12. Właściciel nieruchomości może dokonać zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Postanowienia końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Traci moc uchwała nr XLIX/595/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 lipca 2015 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Witold Gwiazda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »