| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39/VI/2015 Rady Gminy Kluki

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kluki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1265, 1317, 1650; z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877), Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kluki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki pieniężne przeznaczone będą na stypendium pod warunkiem ich wyodrębnienia w budżecie Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KLUKI


Łukasz Trzciński


Załącznik do Uchwały Nr 39/ VI/2015
Rady Gminy Kluki
z dnia 26 lutego 2015 r.

REGULAMIN
przyznawania jednorazowego Stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kluki

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kluki.

2. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.

3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się w roku szkolnym, który kończy się w roku składania

wniosków.

4. Wysokość stypendium oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Kluki w zależności od wysokości

środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie oraz liczby wniosków spełniających kryteria określone w § 2.

5. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen.

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendium

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych kryteriów:

1) po ukończeniu kl. IV-VI szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen minimum 4,75.

2) po ukończeniu kl. I-III gimnazjum uzyskali średnia ocen minimum 4,50.

3) w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty lub Zarząd Województwa Szkolnego Związku Sportowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania stypendium

§ 3. 1. Z wnioskami o stypendium występują dyrektorzy szkół, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Gminy w Klukach w terminie do

10 lipca każdego roku.

3. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust. 2, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

4 Do każdego wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 2.

5. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie, a także

niekompletne, wypełnione nieczytelnie oraz nie podpisane pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Ostateczna decyzję o przyznaniu stypendium, w tym o wysokości stypendium, podejmuje Wójt Gminy

Kluki w formie zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów.

7. Od decyzji Wójta odwołanie nie przysługuje.

8. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w formie gotówki lub wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez ucznia lub opiekuna prawnego ucznia.

9. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »