| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Pabianic

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856, z 2014r. poz. 1794) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) Rada Miejska w Pabianicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Pabianic określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Pabianic określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/282/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Pabianice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Pabianice

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt;

3) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753);

4) posiadać dokument potwierdzający gotowość odbioru odłowionych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt;

5) zapewnić w razie potrzeby opiekę weterynaryjną dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt;

6) dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie opieki i postępowania ze zwierzętami;

7) przedsiębiorca prowadzący działalność we wnioskowanym zakresie, jego pracownicy, wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zmianami)

§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania i transportu bezdomnych zwierząt, w tym:

1) atestowanymi środkami do obezwładnienia i wyłapywania zwierząt, które nie będą stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia wychwytywanych zwierząt, a także nie będą zadawały im cierpienia;

2) oznakowanym w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu, środkiem transportu przystosowanym do transportu zwierząt zapewniającym zwierzętom odpowiednie warunki, pozwalającym na uniknięcie zranienia ciała i cierpienia oraz zapewniającym bezpieczeństwo zwierząt, tj.:

a) powierzchnię przestrzeni ładunkowej umożliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewożonych zwierząt oraz odpowiednią wentylację zwierząt w naturalnej pozycji stojącej, bez ograniczania w żaden sposób ich naturalnych ruchów,

b) chroniący zwierzęta od warunków meteorologicznych, ekstremalnych temperatur oraz zmiennych warunków klimatycznych,

c) łatwo zmywalne ściany pozwalające na utrzymanie czystości i dezynfekcję,

d) zabezpieczenie przed ucieczką zwierząt lub wypadnięciem oraz podłogę
o odpowiedniej szorstkości zapewniającą przyczepność kończyn,

e) wewnętrzne uchwyty do mocowania zwierząt, bądź klatek do przewożenia zwierząt, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu,

f) oddzielenie części ładunkowej samochodu od części osobowej ścianą pełną z szybą bądź siatką,

g) wyposażenie pozwalające udzielić na miejscu doraźnej pomocy zwierzęciu rannemu lub choremu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Pabianic

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539);

3) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym będzie prowadzona działalność z zastrzeżeniem, że teren przeznaczony pod wnioskowaną działalność jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pabianic;

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów przeznaczonych na wnioskowaną działalność lub inny stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektów do użytkowania wymagany przepisami prawa budowlanego;

5) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);

6) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwierząt spełniającym wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub zapewnić transport przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w tym zakresie. Dysponujący pojazdem powinien posiadać zezwolenie dla przewoźnika wydane w formie decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

7) dysponować atestowanymi środkami do obezwładnienia i wyłapywania zwierząt, które nie będą stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia wychwytywanych zwierząt, a także nie będą zadawały im cierpienia;

8) zapewnić warunki do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części oraz ich odbiór przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok zwierzęcych i ich części, z zastrzeżeniem przypadku, gdy schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych lub ich części zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami prawa;

9) dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie opieki i postępowania ze zwierzętami

10) przedsiębiorca prowadzący działalność we wnioskowanym zakresie, jego pracownicy, wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zmianami).

§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien zapewnić odpowiednie wyposażenie nieruchomości, na terenie której będzie prowadzone schronisko dla zwierząt, umożliwiające należyte utrzymanie zwierząt poprzez:

1) utwardzenie i ogrodzenie terenu w sposób, który uniemożliwia niekontrolowane opuszczenie schroniska przez zwierzęta;

2) zadaszenie i zabezpieczenie obiektu przeznaczonego do przebywania zwierząt przed oddziaływaniem na zwierzęta czynników atmosferycznych oraz wydzielenie w nim pomieszczeń lub boksów dostosowanych do indywidualnych potrzeb określonych gatunków zwierząt przewidzianych do przetrzymywania;

3) urządzenia do przygotowywania i przechowywania żywności dla zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Pabianice

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539);

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym będzie zlokalizowana prowadzona działalność z zastrzeżeniem, że teren przeznaczony pod wnioskowaną działalność jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pabianic, a dodatkowo utwardzony, ogrodzony, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt z zewnątrz;

5) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów przeznaczonych na działalność we wnioskowanym zakresie lub inny stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektów do użytkowania wymagany przepisami prawa budowlanego;

6) dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie prowadzonej działalności;

7) przedsiębiorca prowadzący działalność we wnioskowanym zakresie, jego pracownicy, wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zmianami).

§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien posiadać obiekty, urządzenia, sprzęt i środki techniczne stosowne do zakresu prowadzonej działalności:

1) sprawne technicznie środki transportu przystosowane do transportu zwłok zwierzęcych i ich części;

2) urządzenia lub narzędzia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

3) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

4) miejsce magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

5) urządzenia umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;

6) urządzenie do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą ich odbiór;

7) pomieszczenie lub urządzenie chłodnicze do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych przed ich spaleniem.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »