| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie stypendiów sportowych i nagród sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379, 1072) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 715) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustanawia się nagrody sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Regulamin przyznawania nagród sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustanawia się nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Regulamin przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Traci moc uchwała nr XX/273/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród sportowych Rady Miejskiej w Pabianicach oraz uchwała nr XXVII/324/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/273/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród sportowych Rady Miejskiej w Pabianicach.

2. Traci moc uchwała nr XLI/553/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nagród dla trenerów sportowych za wysokie osiągnięcia sportowe oraz działania w zakresie kultury fizycznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/64/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

§ 1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, przyznaje się osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych.

§ 2. Stypendium może być przyznane osobom fizycznym, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są członkami klubu sportowego z siedzibą w Pabianicach;

2) posiadają licencję polskiego związku sportowego w danej dyscyplinie sportu;

3) biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie.

§ 3. 1. Wysokość stypendiów uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego oraz łącznej kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Miasta Pabianice.

2. Najniższa kwota miesięcznego stypendium wynosi nie mniej niż 200 zł.

§ 4. 1. W dyscyplinach indywidualnych o przyznaniu i wysokości stypendium decyduje ilość złożonych wniosków oraz osiągnięte wyniki sportowe w następującej kolejności ich ważności:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich;

2) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

3) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

4) zdobycie miejsca punktowanego (I - VIII) na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

5) objęcie szkoleniem centralnym seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów (członek kadry);

6) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

7) zdobycie miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

8) posiadanie co najmniej I klasy sportowej;

9) zdobycie miejsca punktowanego na Mistrzostwach Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

2. W dyscyplinach zespołowych o przyznaniu i wysokości stypendium decyduje ilość złożonych wniosków oraz osiągnięte wyniki sportowe w następującej kolejności ich ważności:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich;

2) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

3) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

4) zdobycie miejsca punktowanego (I - VIII) na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

5) objęcie szkoleniem centralnym (członek kadry);

6) zdobycie miejsc od 1 do 10 w rozgrywkach o tytuł Mistrza Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

7) zdobycie miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

8) posiadanie co najmniej I klasy sportowej;

9) udział w rozgrywkach ligowych na poziomie co najmniej II ligi seniorów;

10) objęcie szkoleniem wojewódzkim juniorów, juniorów młodszych/kadetów i udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

§ 5. 1. Stypendium jest przyznawane na okres od 1 stycznia do 31 grudnia, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym okres stypendialny.

2. Stypendium wypłacane jest każdego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach związanych z procedurą przyznania stypendium, stypendia mogą być wypłacone w kolejnym miesiącu z wyrównaniem za miesiące poprzednie.

3. Stypendium jest wypłacane osobom fizycznym, którym zostało one przyznane lub w uzasadnionych przypadkach uprawnionym opiekunom prawnym danej osoby.

4. Płatnikiem stypendium jest Urząd Miejski w Pabianicach.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium dla swoich zawodników składają kluby sportowe z siedzibą w Pabianicach.

2. Procedurę naboru i rozpatrywania wniosków określi zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic.

3. Wnioski o stypendium są rozpatrywane przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Pabianic, w której skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta Pabianic, Rady Miejskiej w Pabianicach oraz Rady Sportu.

4. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Pabianic zatwierdzając protokół z prac komisji rozpatrującej wnioski, a następnie wydając decyzję o przyznaniu stypendium dla danej osoby.

5. Lista osób, którym przyznano stypendium zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

§ 7. Wypłata stypendium dla danej osoby może zostać cofnięta decyzją Prezydenta Miasta Pabianic z inicjatywy własnej lub na wniosek odpowiedniego klubu sportowego w następujących przypadkach:

1) zaprzestania uprawiana sportu przez daną osobę lub dyskwalifikacji nałożonej przez odpowiedni organ;

2) zmiany przez daną osobę członkostwa w klubie sportowym na klub z siedzibą poza terenem Miasta Pabianic;

3) zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia bądź naruszania obowiązujących regulaminów klubu sportowego, odpowiedniego związku sportowego lub odpowiedniej organizacji międzynarodowej;

4) nałożenia na daną osobę kary dyscyplinarnej przez klub sportowy, odpowiedni związek sportowy lub odpowiednią organizację międzynarodową;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/64/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Regulamin przyznawania nagród sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

§ 1. Nagrody sportowe, zwane dalej nagrodami, przyznaje się osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych.

§ 2. 1. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są członkami klubu sportowego z siedzibą w Pabianicach;

2) posiadają licencję polskiego związku sportowego w danej dyscyplinie sportu;

3) biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie.

2. Nagroda może być też przyznana osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę paraolimpijską i biorącym udział we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych organizowanym przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie.

3. W szczególnych przypadkach nagroda może być przyznana także osobom fizycznym, mieszkańcom Miasta Pabianic, którzy są członkami klubu sportowego spoza Pabianic lub są niezrzeszeni, jeśli dyscyplina sportu, w której osiągają odpowiednio wysokie wyniki sportowe nie posiada sekcji w żadnym z pabianickich klubów sportowych.

§ 3. 1. Wysokość nagrody uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego.

2. Najniższa kwota jednorazowej nagrody wynosi nie mniej niż 500 zł.

§ 4. 1. W dyscyplinach indywidualnych o przyznaniu i wysokości nagród decyduje ilość złożonych wniosków oraz osiągnięte wyniki sportowe w następującej kolejności ich ważności:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich;

2) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

3) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

4) zdobycie miejsca punktowanego (I - VIII) na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów

5) objęcie szkoleniem centralnym seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów (członek kadry);

6) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

7) zdobycie miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

8) zdobycie miejsca medalowego przez zawodnika niezrzeszonego w zawodach rangi Mistrzostw Polski w danej dyscyplinie sportu.

2. W dyscyplinach zespołowych o przyznaniu i wysokości nagrody decyduje ilość złożonych wniosków oraz osiągnięte wyniki sportowe w następującej kolejności ich ważności:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich;

2) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

3) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

4) zdobycie miejsca punktowanego (I - VIII) na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

5) objęcie szkoleniem centralnym (członek kadry);

6) zdobycie miejsc od 1 do 10 w rozgrywkach o tytuł Mistrza Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

7) zdobycie miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

8) udział w rozgrywkach ligowych na poziomie co najmniej II ligi seniorów.

§ 5. 1. Nagroda jest przyznawana jednorazowo w pierwszym kwartale roku, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym.

2. Nagroda jest wypłacana osobom fizycznym, którym została ona przyznana lub w uzasadnionych przypadkach uprawnionym opiekunom prawnym danej osoby.

3. Płatnikiem nagrody jest Urząd Miejski w Pabianicach.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody dla swoich zawodników składają kluby sportowe, inne organizacje zrzeszające daną osobę fizyczną lub organizujące współzawodnictwo w danej dyscyplinie sportu.

2. W szczególnych przypadkach z inicjatywą i wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Prezydent Miasta Pabianic lub Rada Sportu.

3. Procedurę naboru i rozpatrywania wniosków określi zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic.

4. Wnioski o nagrodę są rozpatrywane przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Pabianic, w której skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta Pabianic, Rady Miejskiej w Pabianicach oraz Rady Sportu.

5. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Pabianic zatwierdzając protokół z prac komisji rozpatrującej wnioski, a następnie wydając decyzję o przyznaniu nagrody dla danej osoby.

6. Lista osób, którym przyznano nagrody zostaje opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

§ 7. Prezydent Miasta Pabianic może przyznać nagrodę specjalną, w postaci wyróżnienia o charakterze niepieniężnym, dla wyróżniającej się w szczególny sposób w pabianickim środowisku sportowym osoby fizycznej uprawiającej dyscyplinę sportu.

§ 8. Prezydent Miasta Pabianic, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu, dodatkowo może przyznać nagrody "Sportowca Roku" i "Drużyny Roku", w postaci wyróżnienia o charakterze niepieniężnym, dla sportowca i drużyny wyróżniających się szczególnie wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie w danej dyscyplinie sportu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr. inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/64/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Regulamin przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

§ 1. Nagroda może być przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest trenerem lub instruktorem w klubie sportowym z siedzibą w Pabianicach, prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych;

2) posiada odpowiednie i udokumentowane uprawnienia trenera lub instruktora w danej dyscyplinie sportu.

§ 2. 1. Wysokość nagrody uzależniona jest od osiągniętego przez szkolonego zawodnika wyniku sportowego.

2. Najniższa kwota jednorazowej nagrody wynosi nie mniej niż 500 zł.

§ 3. 1. W dyscyplinach indywidualnych o przyznaniu i wysokości nagród dla trenera decyduje ilość złożonych wniosków oraz osiągnięte przez szkolonego zawodnika wyniki sportowe w następującej kolejności ich ważności:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich;

2) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

3) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

4) zdobycie miejsca punktowanego (I - VIII) na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

5) objęcie szkoleniem centralnym seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów (członek kadry);

6) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

7) zdobycie miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

8) zdobycie miejsca medalowego przez zawodnika niezrzeszonego w zawodach rangi Mistrzostw Polski w danej dyscyplinie sportu.

2. W dyscyplinach zespołowych o przyznaniu i wysokości nagrody dla trenera decyduje ilość złożonych wniosków oraz osiągnięte przez szkolonego zawodnika wyniki sportowe w następującej kolejności ich ważności:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich;

2) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

3) zdobycie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

4) zdobycie miejsca punktowanego (I - VIII) na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

5) objęcie szkoleniem centralnym (członek kadry);

6) zdobycie miejsc od 1 do 10 w rozgrywkach o tytuł Mistrza Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych/kadetów;

7) zdobycie miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

8) udział w rozgrywkach ligowych na poziomie co najmniej II ligi seniorów.

§ 4. Nagroda może być także przyznana trenerom i instruktorom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla rozwoju sportu i szkolenia sportowego w Pabianicach.

§ 5. 1. Nagroda jest przyznawana jednorazowo w pierwszym kwartale roku, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym.

2. Nagroda jest wypłacana osobom fizycznym, którym została ona przyznana.

3. Płatnikiem nagrody jest Urząd Miejski w Pabianicach.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody składają kluby sportowe, w których trener lub instruktor prowadzi szkolenie zawodników.

2. W szczególnych przypadkach z inicjatywą i wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Prezydent Miasta Pabianic lub Rada Sportu.

3. Procedurę naboru i rozpatrywania wniosków określi zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic.

4. Wnioski o nagrodę są rozpatrywane przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Pabianic, w której skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta Pabianic, Rady Miejskiej w Pabianicach oraz Rady Sportu.

5. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Pabianic zatwierdzając protokół z prac komisji rozpatrującej wnioski, a następnie wydając decyzję o przyznaniu nagrody dla danej osoby.

6. Lista osób, którym przyznano nagrody zostaje opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

§ 7. Prezydent Miasta Pabianic może przyznać nagrodę specjalną, w postaci wyróżnienia o charakterze niepieniężnym, dla wyróżniającego się w szczególny sposób w pabianickim środowisku sportowym trenera lub instruktora prowadzącego szkolenie zawodników w danej dyscyplinie sportu.

§ 8. Prezydent Miasta Pabianic, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu, dodatkowo może przyznać nagrodę "Trenera Roku" w postaci wyróżnienia o charakterze niepieniężnym, dla trenera lub instruktora, gdy szkoleni przez niego zawodnicy wyróżniają się szczególnie wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie w danej dyscyplinie sportu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »