| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice określony w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej określają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Do postępowań o inicjatywę lokalną wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/435/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zasad realizacji lokalnych inicjatyw w Mieście Pabianice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/67/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Inicjatywa lokalna polega na współpracy Miasta Pabianic z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności Pabianic.

§ 2. Z inicjatywą lokalną mogą występować mieszkańcy Miasta Pabianic bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę na terenie Miasta Pabianic, zwani dalej "Inicjatorami".

§ 3. Inicjatywa lokalna może być realizowana w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Miasta Pabianic;

2) działalności charytatywnej;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) organizacji i promocji wolontariatu;

7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

10) ochrony przyrody, w tym zieleni w gminie;

11) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 4. Inicjatywa lokalna może mieć charakter:

1) zadania inwestycyjnego rozumianego jako stworzenie nowych lub ulepszenie istniejących środków trwałych, które polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną wydłużeniem okresu użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami, jak również działania o charakterze remontowym, dążące do odtworzenia, przywrócenia wartości użytkowej środka trwałego, zwanego dalej zadaniem inwestycyjnym;

2) zadania nie inwestycyjnego, zwanego dalej zadaniem społecznym.

§ 5. Prezydent Miasta Pabianic informuje mieszkańców, w szczególności poprzez ogłoszenia na stronie internetowej urzędu i stronie BIP o możliwościach i warunkach realizacji inicjatywy lokalnej przez mieszkańców na terenie Miasta Pabianic.

§ 6. 1. Wniosek o realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej, zwany dalej Wnioskiem, składa się do Prezydenta Miasta Pabianic.

2. Złożony Wniosek podlega rejestracji w bazie wniosków.

3. Zarejestrowanie Wniosku nie daje podstaw do zlecenia na koszt Miasta Pabianic wykonania jakichkolwiek prac związanych z przygotowaniem lub realizacją inicjatywy lokalnej.

4. W przypadku, gdy Wniosek składany jest bez pośrednictwa organizacji, o której mowa w §2 do Wniosku należy załączyć:

1) upoważnienie dla 2 osób do reprezentowania Inicjatora - w sytuacji, gdy mieszkańcy udzielą takiego upoważnienia;

2) listę mieszkańców, w imieniu których składany jest Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 8. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej są realizowane do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Pabianic na dany rok.

§ 9. Informację o realizacji inicjatyw lokalnych podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Rozdział 2.
Tryb realizacji zadania inwestycyjnego w ramach inicjatywy lokalnej

§ 10. 1. Wniosek o realizację zadania inwestycyjnego w ramach inicjatywy lokalnej Inicjatorzy składają nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego realizację inicjatywy.

2. W trybie inicjatywy lokalnej mogą być również realizowane wieloletnie inwestycje, których realizacja przebiega etapowo.

§ 11. Udział Inicjatorów w realizacji zadania inwestycyjnego, może polegać na:

1) świadczeniach pieniężnych;

2) świadczeniach rzeczowych, w szczególności takich jak:

a) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich,

b) usługi transportowe i sprzętowe,

c) materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej,

d) przekazanie nieruchomości związanych z realizacją przedsięwzięcia,

e) przekazanie całości lub części obiektu budowlanego;

3) świadczeniu pracy społecznej.

§ 12. 1. Środki na realizację zadania inwestycyjnego mogą pochodzić z następujących źródeł:

1) udział Inicjatorów;

2) budżet Miasta;

3) inne pozabudżetowe źródła finansowania.

2. Udział Miasta w zadaniach inwestycyjnych nie może być wyższy niż 75% całkowitych kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku działań, dla których planowane jest pozyskanie pozabudżetowych źródeł finansowania, określenie maksymalnego procentowego udziału Miasta odnosi się do wielkości planowanego wkładu własnego.

4. Rada Miejska w Pabianicach upoważnia Prezydenta Miasta Pabianic do prowadzenia z Inicjatorem negocjacji w sprawie wysokości udziału Miasta, w szczególności w następujących przypadkach:

1) podwyższenia kosztów inwestycji wskutek narzucenia przez Miasto Pabianice parametrów technicznych z tytułu ogólnomiejskiej funkcji zadania;

2) występowania w zasięgu oddziaływania przewidzianych do realizacji inwestycji terenów niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Pabianic;

3) konieczności realizacji dodatkowego zakresu sieci i urządzeń, będących konsekwencją niekorzystnego położenia obszaru, na którym planowana jest inwestycja.

5. Określenie wartości świadczeń rzeczowych, o których mowa w §11 pkt 2 lit. d, e następuje w formie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę na koszt Miasta.

6. Przekazanie obiektu budowlanego jako udziału rzeczowego dokumentowane będzie protokołem sporządzonym przy udziale właściciela bądź zarządcy obiektu.

7. W przypadku, gdy wymagać tego będzie charakter obiektu, jego przekazanie na własność Miasta następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie zgodnej z przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Obiekty i urządzenia zrealizowane w trybie inicjatywy lokalnej stają się własnością Miasta Pabianic.

9. Przekazanie do eksploatacji obiektów, urządzeń i sieci zrealizowanych w trybie inicjatywy lokalnej następuje na warunkach obowiązujących dla danego rodzaju inwestycji.

§ 13. Po dokonaniu oceny Wniosku w oparciu o kryteria oceny określone w załączniku nr 2,

Prezydent Miasta Pabianic:

1) uwzględnia wniosek i zawiadamia Inicjatora o przystąpieniu do negocjacji;

2) odrzuca wniosek i informuje Inicjatora o przyczynach odrzucenia.

§ 14. Po zakończeniu negocjacji Prezydent Miasta Pabianic:

1) zawiera z Inicjatorem porozumienie negocjacyjne o realizacji zadania inwestycyjnego;

2) proponuje w budżecie Miasta Pabianic odpowiednie środki na zadanie inwestycyjne, zgodnie z porozumieniem negocjacyjnym.

§ 15. 1. Miasto Pabianice realizuje zadanie inwestycyjne wspólnie z Inicjatorem na podstawie zawartej z nim umowy, po podjęciu przez Radę Miejską w Pabianicach uchwały o wprowadzeniu zadania do budżetu Miasta Pabianic.

2. Projekt umowy przygotowuje Prezydent Miasta Pabianic, uwzględniając ustalenia wynikające z porozumień, o których mowa w §14 pkt 1 niniejszego załącznika, a ostateczną treść umowy strony uzgadniają w drodze negocjacji.

3. Umowa o realizację zadania inwestycyjnego może zawierać zobowiązania Miasta Pabianic na rzecz Inicjatora, w szczególności prawo do zaliczenia poniesionych wydatków na poczet ewentualnych opłat adiacenckich.

§ 16. Podczas realizacji zadania inwestycyjnego Miasto Pabianice i Inicjator zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji inicjatywy, szczególnie na etapie wykonywania dokumentacji technicznej poprzez składanie oświadczeń i wniosków niezbędnych dla uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji oraz określenia warunków jej realizacji i uzgodnienia rozwiązań zawartych w opracowywanej dokumentacji z gestorami uzbrojenia.

Rozdział 3.
Tryb realizacji zadania społecznego w ramach inicjatywy lokalnej

§ 17. Wniosek o realizację zadania społecznego w trybie inicjatywy lokalnej składa się do Prezydenta Miasta Pabianic w dowolnym terminie.

§ 18. Udział Inicjatorów w realizacji zadania społecznego polega w szczególności na:

1) świadczeniu pracy społecznej;

2) świadczeniach pieniężnych;

3) świadczeniach rzeczowych.

§ 19. Udział Miasta w realizacji zadania społecznego nie może być wyższy niż 90% całkowitych kosztów zadania.

§ 20. 1. Po przeprowadzeniu oceny Wniosku, w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 3 do uchwały oraz biorąc pod uwagę celowość Wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, Prezydent Miasta Pabianic:

1) uwzględnia wniosek i zawiadamia Inicjatora o przystąpieniu do wspólnego opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji zadania społecznego, w tym harmonogramu i kosztorysu;

2) odrzuca wniosek i informuje Inicjatora o przyczynach jego odrzucenia.

2. Wniosek podlega odrzuceniu w przypadku, gdy wnioskowana kwota przekracza wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Pabianic na realizację zadań społecznych w ramach inicjatywy lokalnej, umożliwiających realizację Wniosku w pełnym zakresie.

§ 21. 1. Miasto Pabianice wykonuje zadanie społeczne wspólnie z Inicjatorem na podstawie zawartej umowy.

2. Projekt umowy opracowuje Prezydent Miasta Pabianic, a ostateczną jej treść uzgadniają strony w drodze negocjacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/67/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Kryteria oceny

liczba

punktów

Waga

I. OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ

2

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

4

działalność charytatywna,

2

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

2

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2

organizacji i promocji wolontariatu

2

działalność w obszarze edukacji, oświaty i wychowania

3

działalność w sferze kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

3

działalność w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2

ochrona przyrody, w tym zieleni w gminie

2

działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego

2

II. ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA PABIANIC

2

3

III. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WNIOSKIEM

2

1

IV. UDZIAŁ FINANSOWY I/LUB RZECZOWY INICJATORÓW W REALIZACJI ZADANIA

3

25% wartości zadania

1

od 26% do 40% wartości zadania

2

od 41% do 60% wartości zadania

3

od 61% do 80% wartości zadania

4

od 81% do 100% wartości zadania

5

V. WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ

3

do 50 godzin

1

od 50 do 100 godzin

2

powyżej 100 godzin

3

VI. STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA

2

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych;

3

- dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;

2

- koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania;

1

brak przygotowania zadania

0

VII. WNIOSKOWANE ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY

1

do 10.000 zł

5

powyżej 10.000 do 20.000 zł

4

powyżej 20.000 do 50.000 zł

3

powyżej 50.000 do 100.000 zł

2

Powyżej 100.000 zł

1

VIII. LICZBA OSÓB, KTÓRYM BĘDZIE SŁUŻYĆ ZREALIZOWANE ZADANIE

2

Do 50

1

Powyżej 50 do 200

2

Powyżej 200

3

IX. UDZIAŁ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W PLANOWANIU I REALIZACJI INICJATYWY LOKALNEJ

4

3

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/67/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Kryteria oceny

liczba

punktów

Waga

I. OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ

2

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

2

działalność charytatywna,

4

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

4

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

4

organizacji i promocji wolontariatu

4

działalność w obszarze edukacji, oświaty i wychowania

3

działalność w sferze kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

3

działalność w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2

ochrona przyrody, w tym zieleni w gminie

2

działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego

2

II. ZGODNOŚĆ Z POTRZEBAMI LOKALNYMI

3

Potrzeba społeczna realizacji zadania

2

Liczba osób, którym będzie służyć realizowane zadanie:

- do 50

1

- powyżej 50 do 200

2

- powyżej 200

3

Zasięg oddziaływania inicjatywy:

- do 10% mieszkańców obszaru objętego inicjatywą

1

- powyżej 10% do 50% mieszkańców obszaru objętego inicjatywą

2

- powyżej 50% mieszkańców obszaru objętego inicjatywą

3

III. ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI DZIAŁAŃ MIASTA PABIANIC

2

2

IV. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH WNIOSKIEM

2

1

V. WSPÓŁPRACA LOKALNA Z INNYMI PODMIOTAMI

2

2

VI. UDZIAŁ FINANSOWY I/LUB RZECZOWY INICJATORÓW W REALIZACJI ZADANIA

3

25% wartości zadania

1

od 26% do 40% wartości zadania

2

od 41% do 60% wartości zadania

3

od 61% do 80% wartości zadania

4

od 81% do 100% wartości zadania

5

VII. WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ

3

Do 15 godzin

1

od 15 do 50 godzin

2

powyżej 50 godzin

3

VIII. WNIOSKOWANE ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY

1

do 3.000 zł

4

powyżej 3.000 do 5.000 zł

3

powyżej 5.000 do 10.000 zł

2

powyżej 10.000

1

IX. UDZIAŁ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W PLANOWANIU

I REALIZACJI INICJATYWY LOKALNEJ

4

3

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »