| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/60/15 Rady Gminy Andrespol

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Andrespol dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.

§ 2. Terminy użyte w uchwale oznaczają:

1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole - osobę fizyczną lub osobą prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego, która na terenie Gminy Andrespol prowadzi niepubliczne przedszkole.

2. Organ dotujący oraz Gmina - Gminę Andrespol.

§ 3. Dotacja z budżetu Gminy Andrespol, przysługuje niepublicznym przedszkolom w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody organu dotującego, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 4. 1. Na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju udzielana jest dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. Dotacja ta jest udzielana tym przedszkolom, które zgodnie z art. 71 b ust 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju ucznia.

§ 5. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole pod warunkiem złożenia przez ten podmiot do Wójta Gminy informacji o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Rata dotacji przekazywana jest na podstawie informacji złożonej przez podmiot prowadzący o liczbie uczniów uczęszczających do placówki, wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę jego urodzenia oraz adres zamieszkania. Informację tę należy złożyć do Wójta Gminy, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Dotacja przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że rata dotacji za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia - na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy niepublicznego przedszkola.

4. Wzór informacji, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 7. 1. W przypadku zmiany, w trakcie roku kalendarzowego, ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez organ dotujący, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji. Wyrównania dotacji, bądź jej zmniejszenia dokonuje się poczynając od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym.

2. Zmiana podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia następuje ponadto w związku ze zmieniającą się liczbą uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę. Zmiana dotacji następuje w takim wypadku, poczynając od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby uczniów.

3. W odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego - do momentu przekazania organowi dotującemu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standaru finansowego A podziału części oświatowej subwencji ogólnej i obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustaleniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokośc standardu finansowego A podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującej w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

4. Organ dotujący, zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole o zmianie wysokości kwoty należnej dotacji, w przypadku wprowadzenia zmian do podstawy ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. l - 3.

§ 8. 1. Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Wójtowi roczne rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 15 stycznia roku następnego.

2. W przypadku, gdy niepubliczne przedszkole kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego, roczne rozliczenie otrzymanej dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.

3. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych.

5. Zasady zwrotu dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych.

§ 9. 1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków niepublicznego przedszkola związanych z dofinansowaniem realizacji jego zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, o których mowa w art. 90, ust. 3d ustawy o systemie oświaty, a prawidłowość jej wykorzystania podlega kontroli organu dotującego.

§ 10. 1. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy, zwane dalej kontrolującymi, mogą dokonywać kontroli w niepublicznych przedszkolach, przedmiotem której jest:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 - 6 uchwały, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji na wydatki bieżące przedszkoli;

3) zgodność przedłożonych rozliczeń otrzymanej dotacji, o których mowa w § 8 ust. l i 2 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową.

2. Kontrolujący ma prawo wstępu do przedszkoli, wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz sporządzania kserokopii tych dokumentów.

§ 11. l. Do przeprowadzenia kontroli przez osobę kontrolującą uprawnia imienne upoważnienie Wójta.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) wskazanie osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli;

2) zakres i tematykę kontroli;

3) termin rozpoczęcia kontroli i termin planowanego zakończenia kontroli.

§ 12. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia osobom kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym w szczególności:

1) przedstawia żądane dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli;

2) ułatwia i umożliwia terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 13. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera:

1) datę jego sporządzenia;

2) oznaczenie kontrolowanej jednostki;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z uwzględnieniem przerw w trakcie kontroli;

4) imiona i nazwiska osób kontrolujących wraz z podaniem ich stanowisk służbowych;

5) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez Wójta;

6) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

7) zwięzły opis jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem podstaw prawnych jej funkcjonowania;

8) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki;

9) opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku czynności kontrolnych;

10) spis załączników stanowiących część składową protokołu;

11) informację o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu kontroli;

12) informację o przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej prawach i obowiązkach związanych z podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli;

13) informację o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do opisu stanu faktycznego zawartego w protokole kontroli i ustaleń dokonanych w trakcie kontroli;

14) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej i dwa egzemplarze dla jednostki kontrolującej.

§ 14. 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.

3. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 15. Traci moc uchwała Nr LXIX/560/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu i w BIP Gminy Andrespol.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Gminy Andrespol
z dnia 24 marca 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL
NA ROK ............

Andrespol, dn........................

................................................

(organ prowadzący)

................................................

(adres/siedziba)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL
NA ROK ............

1. Dane placówki wnioskującej o udzielenie dotacji:

Pełna nazwa w/w placówki.................................................................................................................

Typ placówki......................................................................................................................................

Adres placówki....................................................................................................................................

REGON. ..............................................................NIP...................................................................................

2. Dane osoby reprezentującej w/w placówkę

Imię i nazwisko...................................................................................................................................

Pełniona funkcja..................................................................................................................................

Adres...................................................................................................................................................

Nr telefonu................................................... adres e-mail...................................................................

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkól i placówek lub data zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

.............................................................................................................................................................

4. Rachunek bankowy placówki właściwy do przekazywania należnej dotacji

Nazwa banku

..............................................................................................................................................................

Numer rachunku

...............................................................................................................................................................

5. Planowana liczba uczniów

1) Planowana miesięczna liczba uczniów...........................

w tym liczba uczniów posiadających:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ..................................

b) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ............................

L.p.

Niepełnosprawność wg klasyfikacji stosowanej w subwencji oświatowej

1.

2.

3.

2) Z planowanej miesięcznej liczby uczniów - liczba uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Andrespol (wymienić Gminy)

a) Gmina .................................. - ..........................................

b) Gmina ................................. - ...........................................

c) Gmina ................................. - ............................................

6. Osoba prowadząca zobowiązuje się do przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności placówki.

..............................................................

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Gminy Andrespol
z dnia 24 marca 2015 r.

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI
WG STANU NA DZIEŃ.............................

Andrespol, dn......................................

...............................................
(organ prowadzący)

................................................

(adres/siedziba)

Pełna nazwa placówki udzielającej informacji o liczbie uczniów.....................................................

.........................................................................................................................................................

Typ placówki....................................................................................................................................

Adres placówki.................................................................................................................................

1. Liczba uczniów ogółem..........................

w tym liczba uczniów posiadających:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ................................

2) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ........................

2. Z liczby uczniów ogółem:

1) liczba uczniów będących mieszkańcami Gminy Andrespol ..............

2) liczba uczniów spoza Gminy Andrespol...................

L.p.

Niepełnosprawność wg klasyfikacji stosowanej w subwencji oświatowej

1.

2.

3.

..............................................................
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Gminy Andrespol
z dnia 24 marca 2015 r.

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU.................

Andrespol, dn.........................

...............................................
(organ prowadzący)

................................................

(adres/siedziba)

1. Dane placówki rozliczającej otrzymaną dotację:

Pełna nazwa placówki.....................................................................................................................

Typ placówki....................................................................................................................................

Adres placówki................................................................................................................................

REGON. ........................................................... NIP..................................................................................

2. Dane osoby reprezentującej w/w placówkę

Imię i nazwisko..................................................................................................................................

Pełniona funkcja...............................................................................................................................

Adres.................................................................................................................................................

3. Rozliczenie liczby uczniów, na których przekazano dotację:

L.P.

Miesiąc

Liczba uczniów wg stanu na początku miesiąca

Ogółem

Niepełnosprawni

Wysokość otrzymanej dotacji

1

styczeń

2

luty

3

marzec

4

kwiecień

5

maj

6

czerwiec

7

lipiec

8

sierpień

9

wrzesień

10

październik

11

listopad

12

grudzień

13

Razem

4. Wyszczególnienie wydatków:

L.p.

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością placówki)

Wysokość poniesionych wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji w

1.

Wynagrodzenie pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy)

3.

Książki i inne zbiory biblioteczne

4.

Pomoce dydaktyczne

5.

Sprzęt sportowy i rekreacyjny

6.

Meble

Pozostałe wydatki (wymienić jakie):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.

8.

9.

10.

RAZEM

1. Kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.............................................................

słownie zł...................................................................................................................................

2. Oświadczenia osoby prowadzącej placówkę:

1) Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

2) Oświadczam, że środki otrzymane w formie dotacji podmiotowej w roku budżetowym......................... na łączną kwotę....................................... zostały wykorzystane wyłącznie na bieżącą działalność placówki zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn.zm.)

..............................................................
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)


[1]] Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »