Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/327/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Radomsko

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/327/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Radomsko, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się dotację celową udzielaną z budżetu Miasta Radomsko dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Radomsko, zapisane do żłobka, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe