Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Skomlin

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz.379 i 1072 ), art. 6j ust.1 pkt 1, 3b i 3c, art. 6k ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2, 2a pkt 1 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593 z 2015r. poz.87) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

2. Ustala się stawkę opłaty za jednego mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,20 zł miesięcznie.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za jednego mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 14,40 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 21,60 zł za pojemnik o poj. 120 l.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 43,20 zł za pojemnik o poj. 120 l.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się od właścicieli tych nieruchomości ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok, w wysokości 108,00 zł, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za rok, w wysokości 216,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013r. poz. 709 i 4184 oraz z 2015r. poz.291).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Karol Idasiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe