Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 13/15 Starosty Wieruszowskiego

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, prowadzonych na zlecenie Powiatu Wieruszowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 332) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Fundacji "Happy Kids' nr 5 w Lubczynie przy ul. Osiedle 7 w roku 2015 w wysokości 2 218,51 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście osiemnaście 51/100).

§ 2. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Fundacji "Happy Kids' nr 9 w Sokolnikach przy ul. Szkolnej 2a w roku 2015 w wysokości 3 434,58 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery 58/100).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Wieruszowski


Andrzej Szymanek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe