Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok

Tekst pierwotny

przedkładane Radzie Powiatu - zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 38 b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana Zarządzeniem Nr 20/2014 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w minionym 2014 roku pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący - Wojciech Rychlik - Starosta Zduńskowolski,

Członkowie:

1. Andrzej Witczak- Radny Powiatu Zduńskowolskiego,

2. Waldemar Miszczak - Radny Powiatu Zduńskowolskiego,

3. Zbigniew Polek - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli,

4. Andrzej Kucharski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Zduńskiej Woli,

5. Adam Kubiak - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,

6. Witold Oleszczyk - Wicestarosta Zduńskowolski,

7. Jacek Hillebrand - Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego,

8. Jolanta Półgrabia - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym
w Zduńskiej Woli.

W pracach Komisji uczestniczył, wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Sieradzu, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli Pani Agnieszka Karpacz.

Na przestrzeni 2014 r. Komisja odbyła 4 posiedzenia w dniach: 25 marca, 5 czerwca, 16 września i 29 grudnia. W minionym 2014 roku głównymi tematami prac Komisji realizowanymi na poszczególnych posiedzeniach były:

- bieżąca ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na obszarze powiatu w tym m.in.: statystyka przestępczości w zakresie ilości i dynamiki przestępstw stwierdzonych w poszczególnych kategoriach, ilości wszczętych postępowań przygotowawczych, rozmiarów przestępczości kryminalnej nieletnich sprawców czynów karalnych, statystyka zdarzeń drogowych na drogach powiatu (kolizji, wypadków) oraz m.in. statystyka interwencji Policji w sytuacjach zakłóceń spokoju i obowiązującego porządku

- bieżąca ocena działalności powiatowych służb, inspekcji i straży a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania publiczne w przypisanym obszarze bezpieczeństwa obywateli.

Ponadto, przedmiotem posiedzeń Komisji była formułowana przez Starostę w zaproszeniach na posiedzenia, problematyka dotycząca różnorakich aspektów bezpieczeństwa na obszarze powiatu, w szczególności bezpieczeństwa publicznego i osobistego obywateli w miejscu zamieszkania, podczas organizowanych imprez masowych, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, w okresie wakacji itp.

Przedmiotem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 25 marca 2014 r. były m.in. zagadnienia: ocena stanu przestępczości i jej zwalczania w 2013 roku oraz ocena realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego "Bezpieczny Powiat Zduńskowolski w latach 2011-2014" za rok 2013.

Komisja przyjęła relację Pana Zbigniewa Polka Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli na temat oceny stanu przestępczości. Wyniki osiągnięte w roku 2013 przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji są dobrym przykładem stabilizacji w sferze bezpieczeństwa na terenie powiatu zduńskowolskiego. Brak pogorszenia bezpieczeństwa, przy dobrej skuteczności wykrywczej, świadczy o dobrej pracy policjantów oraz uświadamia wszystkim, że można skutecznie walczyć z przestępczością i poprawiać bezpieczeństwo na ulicach. W roku 2013 kontynuowano działania poprawiające bezpieczeństwo na terenie powiatu, poprzez bieżącą analizę występujących zagrożeń i skierowanie w ściśle określone rejony gmin funkcjonariuszy w ramach służb ponadnormatywnych. Obecność Policji w wyznaczonych miejscach, gdzie dochodziło do naruszeń porządku, była bardzo pozytywnie odbierana, wzmocniła poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców. Zainteresowanie taką formą poprawy bezpieczeństwa wykazały w ubiegłym roku samorządy Gminy i Miasta Szadek, Gminy Zduńska Wola oraz Miasta Zduńska Wola.

Zanotowano poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych jak i mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.

Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił ocenę programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego "Bezpieczny Powiat Zduńskowolski w latach 2011-2014" za rok 2013. Członkowie Komisji zapoznali się z oceną programu "Bezpieczny Powiat Zduńskowolski w latach 2011-2014", za rok 2014. Starosta podziękował wszystkim realizatorom programu za aktywny udział, co pozwala na stworzenie klimatu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu zduńskowolskiego.

W programie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 5 czerwca 2014 r. realizowana była m.in. tematyka: zakres przygotowań powiatowych służb/jednostek organizacyjnych powiatu związanych z zabezpieczeniem nadzoru prewencyjnego, bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji letnich w obiektach wypoczynku, miejscach zamieszkania; stan zagrożenia uzależnieniami na terenie powiatu, w szczególności alkoholizmem i środkami odurzającymi wśród młodzieży na przykładzie działalności Poradni Leczenia Uzależnień Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli oraz dot. działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Pani Małgorzata Kabalska - Stasiak Zastępca Dyrektora Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli poinformowała zebranych, iż Poradnia Leczenia Uzależnień Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli (dalej: Poradnia) zajmuje się jedynie osobami dorosłymi. W stosunku do dzieci do 18 roku życia wszelkie działania podejmowane w związku z nadużyciem alkoholu lub środków psychoaktywnych zgłaszane są do KPP w Zduńskiej Woli oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli. Poradnia, w ramach kontraktu z NFZZ, świadczy porady diagnostyczne: porady lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień, porady lekarskie, terapeutyczne, psychoterapia indywidualna i psychoterapia grupowa. W poradni leczone są osoby uzależnione oraz osoby z syndromem dorosłych dzieci alkoholików. NFZ nie kontraktuje innych świadczeń np. profilaktycznych czy edukacyjnych. Poradnia nie ma możliwości prowadzenia działań badawczych dot. problematyki uzależnień na terenie powiatu zduńskowolskiego. Dzieci z podejrzeniem odurzenia alkoholowego lub środkami psychoaktywnymi kierowane są na Oddział Dziecięcy gdzie prowadzona jest weryfikacja ich stanu. W 2013 r. przyjęto 21 dzieci z objawami odurzenia.

Pani Małgorzata Trojanowska - Szymczak przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli poinformowała, iż Poradnia nie prowadzi nadzoru nad rodzinami, w których występuje problem używania środków odurzających. Pomoc Poradni jest całkowicie dobrowolna, udzielane są jedynie porady rodzinom, czy osobom, które zgłaszają się do Poradni. Nie prowadzi się ewidencji i dokumentacji statystycznych w tym temacie. Poradnia zajmuje się głównie działalnością orzeczniczo - diagnostyczną. Kilka lat temu były prowadzone badania ankietowe wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące używania środków odurzających.

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu Pani Aleksandra Budzianowska poinformowała, że Kuratorium rejestruje wypoczynek i prowadzi kontrole miejsc wypoczynku oraz rejestruje wycieczki, w tym zagraniczne. Baza rejestrowania wypoczynku prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trwa rok. W Bazie rejestrowany jest wypoczynek z terenu całego kraju. W Kuratorium jest rejestrowany jedynie ten wypoczynek, którego organizatorzy mają siedzibę na terenie województwa łódzkiego. W ubiegłym roku, na terenie powiatu zduńskowolskiego, wypoczynek był organizowany głównie w formie półkolonii. Kontrole przeprowadzane przez Kuratorium dotyczą kwalifikacji kadry pedagogicznej, oceny wyposażenia, oceny dokumentacji oraz oceny realizacji programu. Kuratorium nie prowadzi oceny warunków sanitarno-higienicznych i warunków zdrowotnych. W 2013 roku na terenie powiatu zduńskowolskiego, nie było zastrzeżeń co do bezpieczeństwa uczestników wypoczynku.

Pan Zbigniew Polek wyjaśnił, iż w szkołach organizowane są spotkania z dziećmi
i młodzieżą dot. bezpieczeństwa wypoczynku, prowadzone są egzaminy na kartę rowerową. Na stronach internetowych prowadzone są akcje informacyjne skierowane do mieszkańców powiatu dot. m.in. zabezpieczenia mieszkań. Funkcjonariusze KPP wspólnie z przedstawicielami KPPSP w Zduńskiej Woli prowadzą kontrole miejsc wypoczynku i kąpielisk na terenie powiatu, właścicielom zbiorników wodnych wydawane są zalecenia dot. ich oznakowania i zabezpieczenia. Na terenie gminy Zapolice na terenach wypoczynku nad rzekami organizowane są ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy policji.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie oceniła stan przygotowań służb do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie wakacji letnich w 2014r.

Głos zabrała Pani Izabela Gabrysiak Powiatowy Rzecznik Konsumentów, która przedstawiła informację dot. działalności rzecznika konsumentów. Poinformowała m.in., iż w porównaniu z poprzednimi latami liczba konsumentów zwracających się po poradę czy też podjęcie interwencji stale wzrasta. Powodem takiego stanu jest niewielka wiedza na temat praw w stosunkach konsument - sprzedawca, co w przeważającej mierze skutkuje tym, że składając reklamację konsumenci nie wiedzą, jakie żądania kierować pod adresem sprzedawcy lub przedsiębiorcy, nie przeciwstawiają się, gdy sprzedawca narzuca sposób załatwienia reklamacji bądź odsyła do gwaranta. Zastrzeżenia budzi również postawa niektórych sprzedawców, którzy sprzedając określone towary nie informują o cechach danego towaru, o sposobie jego użytkowania czy też konserwacji, co w konsekwencji powoduje, że reklamacje składane z wyżej wymienionych powodów są oddalane.

W programie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 16 września 2014 r. realizowana była m.in. tematyka: bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu zduńskowolskiego w okresie minionych wakacji letnich w tym: w miejscach organizacji zabaw i dyskotek, w ruchu drogowym, akwenach wodnych (dzikich kąpielisk) i innych miejscach wypoczynku; stanu bezrobocia na terenie powiatu, perspektywy jego ograniczenia; zależność między stanem przestępczości a stopą bezrobocia oraz dot. podjętych działań interwencyjnych zmierzających do wyeliminowania zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa.

Pani Aleksandra Budzianowska przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu poinformowała, że w 2014 roku na terenie powiatu zduńskowolskiego zrejestrowano 8 placówek wypoczynku dzieci i młodzieży i przeprowadzono 5 kontroli. Zgłoszony wypoczynek to głównie półkolonie. Nie było zastrzeżeń co do bezpieczeństwa uczestników wypoczynku, nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.

Pan Adam Kubiak Zastępca Komendanta KP PSP w Zduńskiej Woli poinformował, że PSP przeprowadza kontrole obiektów na wniosek organizatora wypoczynku. Przedstawiciele KP PSP wraz z przedstawicielem KPP w Zduńskiej Woli przeprowadzili kontrolę dzikich kąpielisk na terenie powiatu. Informacje o zasadach bezpiecznego wypoczynku umieszczane są w mediach i na stronach internetowych. Działania profilaktyczne podejmowane są przed rozpoczęciem wakacji poprzez prowadzenie pogadanek i spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Głos zabrał Pan Mariusz Kubiak Zastępca Dyrektora PCPR w Zduńskiej Woli, który poinformował, iż dbając o bezpieczeństwo dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych podczas tegorocznych wakacji, podejmowano działania profilaktyczne polegające na przeprowadzaniu rozmów z rodzinami zastępczymi na temat zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, unikania zagrożeń i zachowań ryzykownych. Większość dzieci z rodzin zastępczych wakacje spędzała pod opieką rodziców zastępczych, część dzieci korzystała z wypoczynku wakacyjnego organizowanego przez ośrodki pomocy społecznej
i kuratorium oświaty. Okres wakacyjny przebiegał spokojnie i bezpiecznie dla dzieci i nie doszło do żadnych niepokojących sytuacji.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie oceniła działania służb i jednostek organizacyjnych powiatu do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie wakacji letnich w 2014r.

W temacie stanu bezrobocia w powiecie zduńskowolskim głos zabrał Pan Witold Woźniakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, który poinformował, że w sierpniu br. w ewidencji PUP figurowało 4044 osób, w tym 2102 kobiety. Stopa bezrobocia zgodnie z danymi GUS na koniec lipca 2014 r. dla powiatu zduńskowolskiego wyniosła 15,2% (Polska 11,9%). Najmniej liczną populację tworzyły osoby powyżej 60 roku życia, najliczniejszą osoby w wieku 25 - 34 lata. Najliczniej pozostawali bezrobotni posiadający wykształcenie gimnazjalne oraz zamieszkujący na terenie miasta Zduńska Wola. Co 10 bezrobotny należał do kategorii osób niepełnosprawnych, a co 11 osoba była samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko.

Wydłużenie okresu pozostawania bez zatrudnienia powoduje nasilenie się zjawiska izolacji społecznej bezrobotnych oraz narastanie konfliktów. Bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, rodzi poczucie wykluczenia, niesprawiedliwości, braku nadziei na uzyskanie legalnej pracy\ i zarobków. Przez znaczną część bezrobotnych osób brak pracy uważany jest za katastrofę życiową. Wpływa na to nie tylko wyraźne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej, ale także nasilenie się stresów wynikających z braku poczucia własnej wartości, lęku o przyszłość oraz utraty dotychczasowej pozycji w społeczeństwie. Za bezrobociem idzie również frustracja i załamanie prowadzące w efekcie do alkoholizmu. Alkohol zmienia psychikę ludzi, zaciera granicę między dobrem a złem. Osoby będące w stanie upojenia nie potrafią kontrolować swoich reakcji i czynów, działają impulsywnie i są zazwyczaj agresywne. Bezrobocie uważane jest za jeden z głównych czynników wpływających na poziom przestępczości. Pozostawanie bez pracy, a w konsekwencji brak dochodów pozwalających zaspokajać podstawowe potrzeby człowieka, często prowadzi go do różnego rodzaju patologicznych zachowań sprzecznych z prawem. Doprowadza do zwiększającej się liczby przestępstw gospodarczych, przemocy w rodzinie, napadów, kradzieży, włamań, rozbojów zarówno wśród dorosłych jak i wśród młodzieży. Niemożność uzyskania normalnej pracy skłania zwłaszcza osoby młode do poszukiwania nielegalnych źródeł dochodów stanowiąc zagrożenia dla społeczeństwa. Jednym ze sposób przeciwdziałania wzrostowi patologii społecznej, zwłaszcza alkoholizmu, markomanii, prostytucji i przestępczości jest zahamowanie wzrostu bezrobocia m.in. poprzez wprowadzanie nowych form aktywizacji osób dotkniętych tym zjawiskiem.

Pan Andrzej Kucharski Naczelnik Wydziału Ruch Drogowego Komendy Powiatowej Policji poinformował, iż na terenie powiatu nie stwierdzono problemu żebractwa, nie doszło do żadnych niepokojących sytuacji związanych ze zjawiskiem wykorzystywania dzieci do żebractwa.

Program posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 29 grudnia 2014 r. przewidywał m.in.: ocenę stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego, zwłaszcza lokalne zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi zwierząt; przygotowanie samorządów, organizacji pozarządowych i innych służb i instytucji do udzielenia pomocy potrzebującym (bezdomnym, samotnym) w warunkach znacznych spadków temperatur; przygotowanie zarządców dróg powiatowych i gminnych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015.

Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii Pan Krzysztof Walczak przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego. Poinformował, że dla bezpieczeństwa powiatu ma znaczenie sytuacja na terenie sąsiednich państw i powiatów. Na terenach Europy Wschodniej występuje afrykański pomór świń u dzików i afrykański pomór świń u świń. Ogniska przemieszczają się w rejony południowe. Sytuacja jest opanowana. Na terenie całego kraju prowadzony jest również monitoring: ptasiej grypy, gruźlicy, białaczki, choroby niebieskiego języka - chorób występujących na terenie Europy północnej i zachodniej. Sytuacja jest ustabilizowana, nie ma zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt na terenie powiatu zduńskowolskiego.

W temacie przygotowania służb i instytucji do udzielenia pomocy potrzebującym
w warunkach znacznych spadków temperatur głos zabrał Pan Zbigniew Polek Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli i poinformował, iż codziennie zabierane są osoby znajdujące się na ulicach, szczególnie są to osoby spożywające alkohol. Społeczeństwo dobrze reaguje na takie sytuacje, przypadki zgłaszane są do KPP. Po pożarze Schroniska dla Bezdomnych w Henrykowie sytuacja z zapewnieniem pomocy osobom bezdomnym jest utrudniona. Część stałych pensjonariuszy schroniska przeniesiono do schroniska w Bełchatowie. Część jednak nie chciała skorzystać z tej propozycji. Służby sprawdzają wszelkie miejsca gdzie mogą być urządzane tymczasowe koczowiska. Nie odnotowano żadnego zgonu.

Przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej zapewnili, iż ośrodki są w stałej gotowości i przygotowane do realizacji swoich zadań. Wszystkie ośrodki mają podpisane stosowne porozumienia, w ramach których pokrywane są koszty transportu i pobytu osób w schroniskach. Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Urząd Miasta Zduńska Wola, osoby z terenu miasta będą kierowane do schroniska w Bełchatowie, Gmina i Miasto Szadek ma porozumienie z powiatem poddębickim, natomiast w przypadku mieszkańców gminy Zduńska Wola i Zapolice pracownicy socjalni będą indywidualnie poszukiwać ośrodka, w którym można zakwaterować osoby.

Głos zabrał Pan Adam Kubiak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli i poinformował, iż Komenda PPSP w ramach pomocy osobom potrzebującym posiada w stałej gotowości operacyjnej: termosy na ciepłe posiłki, kuchnie polowe, namioty brezentowe, śpiwory, materace polowe, łóżka polowe, przenośne i przewoźne agregaty prądotwórcze, samochody operacyjne.

Przedstawiciele zarządców dróg powiatowych i gminnych poinformowali, że wszystkie samorządy przeprowadziły postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg. Prowadzona jest bieżąca kontrola wykonywanych zadań. Wykonawcy są przygotowani zarówno w liczbie sprzętu jaki materiałów do posypywania. Prace zlecane są przez wyznaczone komórki organizacyjne w poszczególnych samorządach. zakres prac obejmuje zarówno jezdnie jak i chodniki nie przylegające do posesji. W zakresie zadań powiatowych są również skrzyżowania z byłą drogą krajową 12/14.

Ponadto Komisja zgodnie z ustawową prerogatywą wyraziła pozytywną opinię na temat projektu budżetu powiatu zduńskowolskiego na 2015 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku znajdują się protokołach z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wydziale Organizacyjnymi Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

W posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa w minionym 2014 roku, w charakterze zaproszonych gości uczestniczyli, m.in. przedstawiciele: samorządów gminnych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, dyrektorzy powiatowych jednostek: Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Naczelnicy Wydziałów Starostwa oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Przedstawioną wyżej tematykę posiedzeń oraz obszar zagadnień w minionym 2014 roku, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizowała jako organ opiniodawczo - doradczy Starosty w zakresie zadań powiatu związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym .

Na przestrzeni 2014 roku, stan bezpieczeństwa i porządku na obszarze powiatu nie wskazywał na potrzebę podejmowania przez Komisję środków w formie opiniowania aktów prawa miejscowego w sprawach bezpieczeństwa bądź porządku publicznego.

W pracy Komisji podkreślić należy aktywność w zakresie oddziaływania na skuteczność pracy Policji oraz innych służb, realizujących zadania statutowe z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu.

Biorąc pod uwagę ustawowy zakres zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oparty w podstawowej mierze na ocenie zagrożeń porządku publicznego na obszarze powiatu oraz opiniowaniu pracy Policji, powiatowych służb, inspekcji i straży z zakresu bezpieczeństwa obywateli, a także promowaniu i wspieraniu działań na rzecz bezpieczeństwa, należy działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w minionym 2014 roku ocenić pozytywnie.

Sporządziła:

Jolanta Półgrabia

Starosta Zduńskowolski


Wojciech Rychlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe