Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1593 z 2015 r. poz. 87, poz.122) Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona pisemnie:

1) w Urzędzie Gminy Czarnocin: adres Czarnocin ul. Główna Nr 142, lub

2) przesłana za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, operatora publicznego na adres Urzędu Gminy Czarnocin ul. Gówna Nr 142, kod pocztowy 97-318, lub

3) przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Czarnocin za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem http://www.epuap.gov.pljako załącznik, w pliku o formacie PDF.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku .doc i .odt na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnocin pod adresem http://www.czarnocin.bipst.pl, na stronie internetowej Gminy Czarnocin http://www.czarnocin.ploraz jako formularz w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy Czarnocin.

§ 4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/131/2013 z dnia 6 maja 2013 r. Rady Gminy Czarnocin w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 7. §7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Czarnocin


Anna Janiczek


Załącznik do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Czarnocin
z dnia 11 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe