| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/15 Rady Gminy w Galewicach

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz stawki za pojemnik

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz.645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593 i z 2015r. poz. 87), Rada Gminy w Galewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Galewice, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. od każdego gospodarstwa domowego prowadzonego na terenie danej nieruchomości.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 11,00 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe;

2) 22,00 zł - gospodarstwo domowe dwuosobowe;

3) 33,00zł - gospodarstwo domowe trzyosobowe;

4) 44,00 zł - gospodarstwo domowe czteroosobowe;

5) 55,00 zł - gospodarstwo domowe pięcioosobowe;

6) 66,00 zł - gospodarstwo domowe sześcioosobowe;

7) 77,00 zł - gospodarstwo domowe siedmioosobowe i powyżej siedmiu osób.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 7,50 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe;

2) 15,00 zł - gospodarstwo domowe dwuosobowe;

3) 22,00zł - gospodarstwo domowe trzyosobowe;

4) 29,00 zł - gospodarstwo domowe czteroosobowe;

5) 36,00 zł - gospodarstwo domowe pięcioosobowe;

6) 39,00 zł - gospodarstwo domowe sześcioosobowe;

7) 42,00 zł - gospodarstwo domowe siedmioosobowe i powyżej siedmiu osób.

§ 3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników na terenie danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w ust. 2 lub 3 za pojemnik o określonej pojemności.

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty z pojemnik wynosi:

1) 20,00zł - o pojemności 120l;

2) 40,00zł - o pojemności 240l;

3) 135,00zł - o pojemności 1100l;

4) 600,00 zł - o pojemności 5000l;

5) 840,00zł - o pojemności 7000l;

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1) 12,50zł - o pojemności 120l;

2) 25,00zł - o pojemności 240l;

3) 88,00zł - o pojemności 1100l;

4) 400,00 zł - o pojemności 5000l;

5) 550,00zł - o pojemności 7000l;

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/175/13 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 4006).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karsznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »