Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/26/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 54), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465) - Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się pobór podatku : rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków w wysokości 6%.

§ 3. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 2 inkasentom ustala się stałe wynagrodzenie kwartalne za inkaso w kwocie 200,00 zł. (słownie złotych; dwieście 00/100).

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/119/12 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29listopada 2012 roku w sprawie inkasa podatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Michalik


Załącznik do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 marca 2015 r.

LP. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa

1. Boguszyce - Beata Aleksandrzak

2. Bogusławki Małe Stanisław Winiarski

3. Byszewice Małgorzata Czajka

4. Chrusty Ewelina Stachecka

5. Dziurdzioły Krystyna Skóra

6. Garłów Janina Milczarek

7. Głuchówek Grzegorz Nowak

8. Huta Wałowska - Janolin Władysław Markiewicz

9. Jakubów Tomasz Wardzyński

10. Julianów Julian Grabarz

11. Kaliszki Wiesława Klimczak

12. Kaleń Łukasz Grzywka

13. Konopnica Karolina Iwańska

14. Kurzeszyn Maria Salamon

15. Księża Wola Józef Męcina

16. Linków Mieczysław Zieliński

17. Leopoldów Małgorzata Walendziak

18. Lutkówka Wiesław Męcina

19. Matyldów Ewa Matuszczak

20. Małgorzatów Jarosław Bodera

21. Niwna Tomasz Skoneczny

22. Nowa Wojska Dariusz Rudzki

23. Podlas Tadeusz Motylewski

24. Przewodowice Sławomir Sitarek

25. Pukinin Jan Kielan

26. Rogówiec Edyta Piencek

27. Rossocha Urszula Grzejszczak

28. Soszyce Marek Góraj

29. Stare Byliny Marzena Grenza

30. Ścieki Bogusław Karaś

31. Stara Wojska Tadeusz Badur

32. Wałowice Jerzy Król

33. Wilkowice Dariusz Studniarek

34. Wołucza Katarzyna Kucińska

35. Zagórze Wiesław Jankowski

36. Pasieka Wałowska Romuald Taraszkiewicz

37. Zawady Aneta Ciupa

38. Żydomice Roman Karbownik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe