| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.33.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015r. poz. 87, i poz. 122), Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka deklarację, o której mowa § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona pisemnie:

1) w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka: adres Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub 2 ) przesłana na adres: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub

2) przesłana na adres: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka Al. konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub

3) przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem http://www.epuap.gov.pljako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (DZ.U. z 2013r. poz.262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 10a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114).

3. Wzór przesłanej w formie elektronicznej deklaracji będzie dostępny w pliku DOC, PDF na stronie internetowej Gminy Rawa Mazowiecka http://www.rawam.ug.gov.ploraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej.

§ 4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości w deklaracji oświadcza, iż na terenie nieruchomości prowadzonych jest więcej niż 1 gospodarstwo domowe, dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji są oświadczenia o sposobie zbierania odpadów komunalnych, dotyczące poszczególnych nieruchomości/ gospodarstw domowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/165/2013 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4516).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Michalik


Załącznik do Uchwały Nr VI.33.15
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 marca 2015 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »