| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/15 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 9 lutego 2015r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się okres realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku" na lata 2012-2015.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Nadwyżka budżetu Powiatu Łaskiego po podjęciu niniejszej uchwały wynosi 2.196.368 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W związku ze zmianami wprowadzonymi powyżej Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego


Teresa Wesołowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

Dochody

Zadania własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

1 125 950,00

1 125 950,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0,00

0,00

1 125 950,00

1 125 950,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1 125 950,00

1 125 950,00

bieżące

razem:

32 041 451,00

0,00

0,00

32 041 451,00

majątkowe

razem:

929 902,00

0,00

1 125 950,00

2 055 852,00

Ogółem:

32 971 353,00

0,00

1 125 950,00

34 097 303,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

PRZYCHODY

§

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

Ogółem

-

257 353

950

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

257 353

/-/ na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

257 353

/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

-

/-/ na finansowanie wydatków na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

Wydatki

Zadania własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

2 370,00

2 370,00

2 370,00

0,00

2 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 383 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 383 303,00

1 383 303,00

0,00

0,00

po zmianach

1 385 673,00

2 370,00

2 370,00

0,00

2 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 383 303,00

1 383 303,00

0,00

0,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 383 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 383 303,00

1 383 303,00

0,00

0,00

po zmianach

1 383 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 383 303,00

1 383 303,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

30 517 632,00

27 787 544,00

25 104 510,00

18 696 940,00

6 407 570,00

708 239,00

1 283 521,00

9 580,00

0,00

681 694,00

2 730 088,00

2 730 088,00

11 622,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 383 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 383 303,00

1 383 303,00

0,00

0,00

po zmianach

31 900 935,00

27 787 544,00

25 104 510,00

18 696 940,00

6 407 570,00

708 239,00

1 283 521,00

9 580,00

0,00

681 694,00

4 113 391,00

4 113 391,00

11 622,00

0,00

W rozdziale 75411 w zakresie wydatków majątkowych planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: " Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja

systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku" na wartość ogółem 1.383.303 zł w tym:

- dotacja celowa z NFOŚiGW- 1.125.950 zł

- środki własne Powiatu- 257.353 zł


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 r.

Lp

Treść

Klasyfikacja §

Kwota w 2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

257 353

1.

Kredyty i pożyczki, w tym:

§ 952

-

/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z pożyczki z budżetu państwa

/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

§ 950

257 353

/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

257 353

/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

/-/ na finansowanie wydatków na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

3.

Nadwyżki z lat ubiegłych w tym:

§ 957

-

/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody ogółem:

2 453 721

1.

Spłaty kredytów i pożyczek

§ 992

2 453 721

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »