| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/15 Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 2 lutego 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozia na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.212, 214, 217, 218 oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kiernozi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29 576 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 10 283 070 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 8 499 957,79 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 783 112,21 zł;

3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok stanowi Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 9 164 070,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 8 979 070,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 185 000,00 zł.

§ 5. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi


Marek Radaszkiewicz


Tabela nr 1

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2015 rok

Dział

§

Treść

Dochody

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 576,00 zł

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 576,00 zł

Dochody bieżące

4 576,00 zł

w tym

środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

4 576,00 zł

926

Kultura fizyczna i sport

25 000,00 zł

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

25 000,00 zł

Dochody majątkowe

25 000,00 zł

w tym

środki na inwestycje z udziałem środków UE

25 000,00 zł

Razem

29 576,00 zł


Tabela nr 2

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2015 rok

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

19 500,00 zł

-

40002

Dostarczanie wody

19 500,00 zł

-

Wydatki bieżące

19 500,00 zł

-

w tym:

zadania statutowe

19 500,00 zł

600

Transport i łączność

20 000,00 zł

-

60016

Drogi publiczne gminne

20 000,00 zł

-

Wydatki bieżące

20 000,00 zł

-

w tym:

zadania statutowe

20 000,00 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

23 494,81 zł

47 027,60 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23 494,81 zł

47 027,60 zł

Wydatki majątkowe

-

39 500,00 zł

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

39 500,00 zł

Wydatki bieżące

23 494,81 zł

7 527,60 zł

w tym:

zadania statutowe

23 494,81 zł

wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej

7 527,60 zł

926

Kultura fizyczna i sport

-

45 543,21 zł

92601

Obiekty sportowe

-

45 543,21 zł

Wydatki majątkowe

-

45 543,21 zł

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

45 543,21 zł

w tym

wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej

45 543,21 zł

Razem

62 994,81 zł

92 570,81 zł


Tabela nr 3

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015
(7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

010

01010

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap III

1 250 000 zł

1 250 000 zł

131 000

1 119 000 zł

Urząd Gminy
w Kiernozi

2

600

60016

Budowa dróg gminnych -
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Brodne Towarzystwo - 941,38 mb

320 000

320 000

320 000

Urząd Gminy
w Kiernozi

3

926

92601

Budowa siłowni zewnętrznej -
miejsca rekreacji i sportu w
miejscowości Kiernozia

45 543,21 zł

45 543,21 zł

20 543,21 zł

25 000

Urząd Gminy
w Kiernozi

4

700

70005

Postument dzika na Rynku Kopernika - jako element podkreślający tradycję i charakter Gminy Kiernozia

39 500,00 zł

39 500,00 zł

39 500

Urząd Gminy
w Kiernozi

5

750

75095

Udział we wkładzie własnym Związku Międzygminnego "Bzura"

68 069

68 069

68 069

Związek Międzygminny BZURA

OGÓŁEM

1 723 112,21 zł

1 723 112,21 zł

579 112

1 119 000 zł

- zł

25 000


Tabela nr 4 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2015 r.

Wydatki
razem
(9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe**

pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Wydatki majątkowe razem:

x

45 543,21

20 543,21

25 000,00

45 543,21

20 543,21

0,00

0,00

20 543,21

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

1.1

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
operacja z zakresu małych projektów
413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
"Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Kiernozia"

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

926 92601

45 543,21

20 543,21

25 000,00

45 543,21

20 543,21

0,00

0,00

20 543,21

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

z tego: 2014 r.

926 92601

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 r.

926 92601

45 543,21

20 543,21

25 000,00

45 543,21

20 543,21

20 543,21

25 000,00

25 000,00

2

Wydatki bieżące razem:

x

7 527,60

2 951,60

4 576,00

7 527,60

2 951,60

0,00

0,00

2 951,60

4 576,00

0,00

0,00

0,00

4 576,00

2.1

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
operacja z zakresu małych projektów
413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
"Witacze - źródłem informacji turystycznej o Gminie Kiernozia"

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

700 70005

7 527,60

2 951,60

4 576,00

7 527,60

2 951,60

2 951,60

4 576,00

0,00

0,00

0,00

4 576,00

z tego: 2014 r.

700 70005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 r.

700 70005

7 527,60

2 951,60

4 576,00

7 527,60

2 951,60

2 951,60

4 576,00

4 576,00

Ogółem (1+2)

x

53 070,81

23 494,81

29 576,00

53 070,81

23 494,81

0,00

0,00

23 494,81

29 576,00

0,00

0,00

0,00

29 576,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)** środki własne jst

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »