| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/49/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok dokonuje się następującej zmiany: Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 569.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 569.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/49/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Tabela nr 5 - Zadania Inwestycyjne w 2015 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2015

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60004

Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej - budżet obywatelski

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

2

600

60016

Rozbudowa ulicy Intermodalnej z parkingiem

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

3

600

60016

Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Łęczyckiej, Żwirki i Wigury, Krasińskiego, Klepy, Staffa - sięgacze, Królowej Jadwigi - I etap, Azaliowej, Sobieskiego, Zielnej.

8 500 000,00

8 500 000,00

8 500 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

4

600

60016

Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymianę nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK Sp. z o.o. w Kutnie - budżet obywatelski

98 500,00

98 500,00

98 500,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

5

600

60016

Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS-u - budżet obywatelski

84 020,00

84 020,00

84 020,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

6

600

60016

Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie - budżet obywatelski

98 200,00

98 200,00

98 200,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

7

630

63095

Zakup środków trwałych, w tym: szorowarki do podłóg, odkurzacza piorącego, transponderów oraz zastępstwo inwestycyjne (83.000,00 zł)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

8

700

70001

Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

A.
B. C.

0,00

ZNM

9

700

70005

Wykupy nieruchomości

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

10

710

71035

Modernizacja Cmentarza Komunalnego Miasta Kutna

165 000,00

165 000,00

165 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

11

750

75023

Modernizacja budynku UM, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup (wymiana) samochodu służbowego dostawczego

340 000,00

340 000,00

340 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

12

750

75075

Kutno - miasto róż


117 000,00
+ 117 000,00


117 000,00
+ 117 000,00

0,00

0,00

A. B. C.


117 000,00
+ 117 000,00

Uząd Miasta Kutno

13

801

80101

Cyfryzacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie - budżet obywatelski

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie

14

801

80101

Szkoła multimedialna (SP Nr 9) - budżet obywatelski

96 600,00

96 600,00

96 600,00

0,00

A. B. C.

0,00

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie

15

801

80101

Klimatyzacja sali gimnastycznej przy SP Nr 9 w Kutnie

320 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

16

801

80101

Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Kutnie

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

17

851

85154

Zakup środków trwałych, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i itp.

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

18

852

85219

Wymiana sieci elektrycznej w starej części budynku MOPS i obwodu zasilania komputerowego, wymiana podłogi w pomieszczeniach kuchni na I pietrze i inne.

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

19

852

85295

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna"


525 000,00
+ 525 000,00


525 000,00
+ 525 000,00

0,00

0,00

A. B. C. 78 750,00
+78 750,00


446 250,00
+446 250,00

Urząd Miasta Kutno

20

900

90001

Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno

10 995 824,00

2 425 292,00

200 000,00

0,00

A. B. C.

2 225 292,00

Urząd Miasta Kutno

21

900

90002

Zakup środków trwałych, w tym: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

22

900

90015

Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych - budżet obywatelski

61 500,00

61 500,00

61 500,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

23

900

90095

Rozarium w parku Traugutta

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

24

900

90095

Modernizacja fontanny na Placu Marszałka Piłsudskiego

650 000,00

650 000,00

650 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

25

900

90095

Plac zabaw w parku Wiosny Ludów

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

26

900

90095

Dokumentacje techniczne, studium wykonalności dla hali widowiskowo - sportowej

800 000,00

800 000,00

800 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

27

900

90095

Kanalizacja deszczowa w ŁSSE Podstrefie Kutno

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

28

900

90095

Piękny plac zabaw na Dybowie - budżet obywatelski

97 000,00

97 000,00

97 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

29

921

92109

Modernizacja KDK

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

30

921

92116

Spotkajmy się w bibliotece - budżet obywatelski

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, Urząd Miasta Kutno

31

921

92116

Nowoczesna biblioteka - budżet obywatelski

95 500,00

95 500,00

95 500,00

0,00

A. B. C.

0,00

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, Urząd Miasta Kutno

32

926

92601

Wydatki inwestycyjne MOSiR

79 000,00

79 000,00

79 000,00

0,00

A. B. C.

0,00

MOSiR

33

926

92695

Fitness park - budżet obywatelski

66 100,00

66 100,00

66 100,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

34

926

92695

Ogólnodostępna bezpłatna siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa) - budżet obywatelski

66 150,00

66 150,00

66 150,00

0,00

A. B. C.

0,00

Urząd Miasta Kutno

Ogółem

28 595 394,00
+ 642 000,00

20 024 862,00
+ 642 000,00

17 157 570,00

0,00

78 750,00
+ 78 750,00

2 788 542,00
+ 563 250,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* Planowana kwota na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego1 063 570,00 zł

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/49/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

-

569 000,00

85295

Pozostała działalność

-

569 000,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

-

446 250,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

-

78 750,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

-

37 400,00

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

-

6 600,00

Ogółem zwiększenie dochodów

-

569 000,00

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/49/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

117 000,00

117 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

117 000,00

117 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych UE

117 000,00

-

Wydatki majątkowe - inwestycje UE

-

117 000,00

852

Pomoc społeczna

-

569 000,00

85295

Pozostała działalność

-

569 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych UE

-

44 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje UE

-

525 000,00

Razem

117 000,00

686 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków

569 000,00

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »