| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2013 roku poz.595, poz.645, z 2014r. poz.379, poz.1072 ) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217 z 2014 roku poz. 24, poz.423, poz.619, poz.1146, poz.1491, poz.1138, poz.1626 ) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVII /123/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ( Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2014 roku poz. 2815) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 Statutu:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie; " 8. Rada Społeczna składa się z 9 członków.",

b) w ust. 9, pkt.2, lit b otrzymuje brzmienie: " b) przedstawiciel miasta Rawa Mazowiecka - 1 osoba,";

2) w Załączniku do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej "Struktura Organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej" w ust.2 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 w brzmieniu:

pełnomocnik ds. Systemu Jakości,", "5) samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego


Maria Charążka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 z późniejszymi zmianami) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. Podmiot tworzący wprowadza również zmiany do statutu.
Ponieważ w załączniku do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej "Struktura Organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej" wyszczególnione są wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w Zakładzie, dlatego też konieczne stało się uwzględnienie w strukturze nowych stanowisk pracy takich jak: stanowisko ds. obsługi prawnej i stanowisko pełnomocnika ds. Systemu Jakości. Utworzenie stanowiska ds. obsługi prawnej wiąże się z koniecznością zatrudnienia radcy prawnego, dla zapewnienia właściwego kierowania Zakładem. Natomiast zatrudnienie pełnomocnika ds. Systemu Jakości niezbędne jest do zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji i spraw w zakresie ISO.

W wyniku reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Rawie Mazowieckiej, z dniem 01.01.2014 roku nastąpiło znaczne ograniczenie jego działalności. Obecnie Zakład świadczy usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dla około 1800 populacji, i medycyny pracy. Przy tak ograniczonej działalności Zakładu nie ma potrzeby utrzymywania dotychczasowego stanu liczebnego członków Rady Społecznej SPZOZ. Dlatego też proponuje się zmniejszenie ogólnej liczby członków z 11 do 9, i dla ujednolicenia liczby przedstawicieli z poszczególnych Gmin i Miast z terenu Powiatu Rawskiego tj. po 1 przedstawicielu, zmniejszenie liczby z 3 do 1 przedstawicieli wybieranych przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka. Ponieważ zarówno ogólną liczbę członków Rady Społecznej, jak i liczbę przedstawicieli z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określa Statut Zakładu zatem, aby powołać Radę Społeczną, na nową kadencję, w pomniejszonym składzie zachodzi konieczność wprowadzenia w Statucie proponowanych zmian. Kadencja Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w obecnym składzie kończy się w roku bieżącym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »