| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/26/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
2. Beata Kaczmarek 9. Józefa Lucyna Michejda
3. Ewa Śpionek 10. Bogusław Wenus
4. Iwona Kopczyńska 11. Grażyna Kos
5. Anna Kaźmierczak 12. Barbara Polowczyk
6. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
7. Bogdan Łągwa 14. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 roku Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 26 stycznia 2015 roku, działając na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) w zw. z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części § 1 ust.2 Uchwały, z powodu sprzeczności z prawem, tj. art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem sprzeczności pomiędzy treścią § 1 ust.2 oraz § 4 Uchwały.
UZASADNIENIE

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 26 stycznia 2015 roku. Jako podstawę prawną podjęcia Uchwały wskazano, m.in.: art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na mocy przywołanego przepisu rada gminy została zobligowana do określenia w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry (art. 6l ust.1 ustawy).
W toku badania Uchwały Nr IV/21/2015 Kolegium Izby stwierdziło, że zgodnie z § 1 ust.1 Uchwały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem ust.2, uiszcza się bez wezwania co trzy miesiące, w następujących terminach:
1) za miesiące: styczeń, luty, marzec - do ostatniego dnia miesiąca marca danego roku,
2) za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec - do ostatniego dnia miesiąca czerwca danego roku,
3) za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień - do ostatniego dnia miesiąca września danego roku,
4) za miesiące: październik, listopad, grudzień - do ostatniego dnia miesiąca grudnia danego roku.

Zgodnie z §1 ust.2 Uchwały w 2015 roku opłatę za miesiące: styczeń i luty uiszcza się do końca lutego 2015 roku, a za marzec do końca marca 2015 roku. Natomiast Uchwała, zgodnie z § 4, miała wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2015 roku. Tym samym termin uiszczenia opłaty za styczeń oraz luty 2015 roku, z mocy § 1 ust.2 Uchwały, przypadał na dzień, w którym przytoczony przepis nie obowiązywał.
W efekcie Kolegium Izby stwierdziło nieważność Uchwały Nr IV/21/2015 w części § 1 ust.2, z powodu naruszenia art. 6l ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdaniem Kolegium, powyższe rozstrzygnięcie nie ogranicza, wynikających z dyspozycji art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kompetencji Rady Gminy Pęczniew do określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a prowadzi jedynie do zapewnienia wewnętrznej spójności Uchwały. Jednocześnie należy zauważyć, że termin uiszczenia przedmiotowej opłaty na terenie Gminy Pęczniew przed dniem 1 marca 2015 roku, wynika z Uchwały Nr XXVIII/154/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmienionej na podstawie Uchwały Nr XXXIX/162/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku). Zgodnie z postanowieniami przywołanej Uchwały opłata za styczeń oraz luty powinna zostać uiszczona w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »