| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII/338/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zmienioną uchwałami: nr XXXV/356/09 z dnia 16 lipca 2009 r., nr X/100/2011 z dnia 18 lipca 2011 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594, poz 1318, z 2014r. poz 1072) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 191) Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/338/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego zmienionej uchwałami: Nr XXXV/356/09 z dnia 16 lipca 2009 r., Nr X/100/2011 z dnia 18 lipca 2011r., w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) . § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Odpis środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny w rocznym planie finansowym szkoły ustala się na poziomie 20% od wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli, w ramach tych środków wysokość dodatku motywacyjnego dla:

a) nauczyciela nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia zasadniczego;

b) nauczyciela ze stopniem doktora,doktora habilitowanego lub z tytułem profesora nie może być wyższa niż 50 % wynagrodzenia zasadniczego;

c) dyrektora nie może być wyższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego.";

2) . § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości określonej w poniższej tabeli: Tabela dodatków funkcyjnych

Stanowisko

Wysokość dodatku

1) dyrektor przedszkola:
od 1 do 2 oddziałów
od 3 oddziałów


od 400 do 550
od 550 do 1000

2) dyrektor szkoły podstawowej:
do 10 oddziałów
powyżej 10 oddziałów


od 1000 do 1400
od 1000 do 1600

3) wicedyrektor szkoły podst. (lub inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności- art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty)

powyżej 12 oddziałówod 600 do 900zł

4) dyrektor gimnazjum

od 1000 do 1600


5) kierownik świetlicy


od 300 do 450

6) dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych

od 1000 do 1900

7) kierownik internatu

od 400 do 600

8) kierownik kształcenia praktycznego

od 300 do 500

";

3) . § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, funkcję opiekuna stażu, funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny, określony w poniższej tabeli:

Stanowisko

Wysokość dodatku

wychowawstwo klasy

od 140 do 200

opiekun stażu

od 100 do 150

doradca metodyczny lub nauczyciel - konsultant

od 270 do 520

";

4) . §15 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie 8%;

2) przy dwóch osobach w rodzinie 10%;

3) przy trzech osobach w rodzinie 12%;

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 14%; miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego zgodnie odrębnymi przepisami.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów oraz dyrektorom szkół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów


Sławomir Śluga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »