| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żychlinie oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik do Uchwały Nr IV/15/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 25 lutego 2015 r.


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 2281), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XLVII/260/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XLVII/260/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 2282), który stanowi:

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin."

2) § 3 Uchwały Nr XLVII/260/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 2282), który stanowi:

"§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego."

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR XLVI/254/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650; z 2014 r. poz. 7 i poz. 290) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Żychlin.

§ 2. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 5 godzin dziennie, w zakresie obejmującym realizację podstawy programowej określonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 3. 1.[1]) Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa w § 2 uchwały wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złotych) za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego.

2. Opłatę, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym w szczególności na poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli, uatrakcyjnienie form realizacji podstawy programowej, organizację zajęć dodatkowych zgodnie ze statutem przedszkola, a także tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz dostępności dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.

3. W przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dwoje dzieci z jednej rodziny opłata, określona w ust. 1 ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko.

4. W przypadku rodzin wielodzietnych zwolnienie z opłaty określonej w ust. 1 przysługuje za trzecie i kolejne dziecko z danej rodziny.

§ 4. 1. Rodzice w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko z zajęć wychowania przedszkolnego, w tym liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz rodzaj zajęć, z których dziecko będzie korzystało.

2. Zmiana deklaracji, o której mowa w ust. 1 może nastąpić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego tę zmianę.

3. Rodzic ubiegający się o skorzystanie ze zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 zobowiązany jest przedstawić oświadczenie na potwierdzenie faktów uprawniających do skorzystania ze zwolnień.

§ 5. Tracą moc: Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Żychlin oraz Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Żychlin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


[1]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XLVII/260/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »