| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/7/15 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Poddębickiego

z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Poddębickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, 212, 214, 222, 242, 266, 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911,1146 ) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Poddębickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Związku Gmin Regionu Poddębickiego na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 5 050,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 5 050,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 5 050,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 5 050,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 6,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Poddębickiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 6. 1. Zobowiązuje się Zarząd Związku Gmin Regionu Poddębickiego do przedłożenia Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Poddębickiego:

1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2015 roku;

2) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w terminie do 31 sierpnia 2015 roku;

3) sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze będzie miała formę opisową i tabelaryczną w zakresie objętym planem finansowym Związku i będzie uwzględniała informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej będzie miała formę i zakres nie mniejszy niż wynikający z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunku budżetu w następującej szczegółowości nie mniejszej niż plan finansowy Związku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Poddębickiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Paweł Szymczak


Część opisowa do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Poddębickiego na 2015 r.

- 5 050zł - po stronie dochodów ,

- 5 050 zł- po stronie wydatków.

Po stronie dochodów będą to wpływy ze składek członkowskich i uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym.

Planowane wpływy przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z działalnością Związku takich jak:

- wynagrodzenia

- koszty zakupu materiałów biura Związku

- usługi materialne

- usługi niematerialne / finansowanie działań Związku mających na celu pozyskanie środków z przeznaczeniem na działalność statutową Związku.

Ogółem wydatki Związku Gmin Regionu Poddębickiego będą wynosić 5 050 zł.

W 2015 r. Związek Gmin Regionu Poddębickiego będzie kontynuował rozpoczęte kierunki działania, a w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej.

Wysokość składek członkowskich w Związku Gmin Regionu Poddębickiego w 2015 roku

Lp.

Nazwa Gminy

Wysokość stawkina 2015 rok

1
2
3
4
5

Gmina Poddębice
Gmina Wartkowice
Gmina Dalików
Gmina Pęczniew
Gmina Zadzim

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

ogółem

5 000


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/7/15
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Poddębickiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

5 050,00

75095

Pozostała działalność

5 050,00

0920

Pozostałe odsetki

50,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

5 000,00

Razem:

5 050,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/7/15
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Poddębickiego
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

5 044,00

75095

Pozostała działalność

5 044,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 600,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

310,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

730,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

134,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

170,00

758

Różne rozliczenia

6,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

6,00

4810

Rezerwy

6,00

Razem:

5 050,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »