| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brzeźnio

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6, art. 20e ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979 ,z 2013 r. poz. 827, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290,538, 598, 642, 811, 1146 i 1877) Rada Gminy Brzeźnio uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

1) dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym zamieszkałe na terenie obwodu szkoły, na którym znajduje się przedszkole - 40 pkt;

2) dziecko 4 - letnie 10 pkt;

3) dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym - 20 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola w roku szkolnym na który jest prowadzona rekrutacja - 5 pkt.

2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 są odpowiednio:

1) zaświadczenie z zakładu pracy;

2) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

3) potwierdzenie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

4) zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

§ 2. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół w drodze postępowania rekrutacyjnego:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 3 pkt.

2. W celu wykazania spełnienia kryterium z ust.1 pkt 2 i 3 rodzice dziecka ucznia zobowiązani są dostarczyć kopię umowy o pracę lub inny dokument oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania dziadków dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnio.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »