| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/64/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami[1])

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, którego granice wyznaczają:

1) od północy: południowa linia rozgraniczająca Al. gen. Władysława Sikorskiego;

2) od wschodu: wschodnia granica działek o nr ewid. 3/40 obręb 31 i 7/6 obręb 31 i jej przedłużenie w kierunku południowym do linii rozgraniczającej ul. Romana Dmowskiego;

3) od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Romana Dmowskiego;

4) od zachodu: zachodnie granice działek nr ewid. 4/17, 3/13 i 3/8 obręb 31.

2. Integralną częścią Uchwały są:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiący załącznik Nr 3.

3. Przedmiotem ustaleń planu są tereny:

1) zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

2) zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U/MW;

3) dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązująca linia zabudowy;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) tereny zabudowy usługowej;

6) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;

7) drogi wewnętrzne;

8) strefa ograniczonego użytkowania od istniejącego ciepłociągu;

9) strefa lokalizacji wjazdów;

10) strefa odrębnej wysokości zabudowy;

11) strefa lokalizacji naziemnych stacji transformatorowych.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust.1. są oznaczeniami informacyjnymi.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach Uchwały jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar planu na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię graniczną sytuowania nowych budynków, względem której należy je sytuować w następujący sposób: w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez tę linię musi się znaleźć nie mniej niż 5% powierzchni ścian widocznych w elewacji (w rysunku architektoniczno-budowlanym), lecz nie mniej niż 12 m2, bez przekraczania tej linii w kierunku linii rozgraniczającej drogi (nie dotyczy to takich elementów architektonicznych budynku jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych elementów architektonicznych na trwale związanych z konstrukcją i funkcją budynku);

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię graniczną sytuowania nowych i rozbudowywanych budynków, w której może być umieszczona ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi lub innych wskazanych rysunkiem planu elementów zagospodarowania terenu (nie dotyczy to takich elementów architektonicznych budynku jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych elementów architektonicznych na trwale związanych z konstrukcją i funkcją budynku);

4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w obrysie ścian zewnętrznych;

6) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne ograniczające prawo dysponowania terenem;

7) rysunku planu - należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na mapie, w skali 1:1000;

8) studium - należy przez to rozumieć "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego";

9) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi;

10) tymczasowym użytkowaniu - należy przez to rozumieć dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu albo obiektu istniejącego - do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu;

11) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych (suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, mierzona w zewnętrznym obrysie rzutów) wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;

12) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr procentowy wyrażający stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

13) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć procentowy udział terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej;

14) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć ustalony w planie nieprzekraczalny pionowy wymiar obiektów budowlanych liczony w metrach, mierzony od naturalnego poziomu terenu, na którym posadowiony jest budynek (od strony frontowej działki budowlanej, rozumianej jako część działki budowlanej, która przylega do tej drogi, z której odbywa się główny wjazd na działkę), do najwyższej kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury bez masztów, kominów i urządzeń technicznych;

15) nośnikach reklamowych - należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące do prezentacji reklam;

16) strefie lokalizacji wjazdów - strefa wyznaczona na rysunku planu, w której dopuszcza się lokalizacje wjazdów i wyjazdów służący obsłudze komunikacyjnej terenu.

§ 4. 1. Dla obszaru, o którym mowa w §1, plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalną wysokość zabudowy,

d) minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji,

e) linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) wysokość jednorazowej opłaty określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości - renta planistyczna;

10) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę ścian obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów;

11) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe.

2. Na obszarze, o którym mowa w §1, nie występują zagadnienia, dla których plan nie określa ustaleń dotyczących:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) ustaleń w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Dział II.
USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady ogólne:

1) tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu;

2) dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów;

3) obowiązuje realizacja małej architektury, oświetlenia, ogrodzeń, nawierzchni dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w ujednoliconej formie i stylistyce w ramach działki budowlanej oraz urządzanie zieleni;

4) ze względu na prawidłowość funkcjonowania lotniska Piotrków Trybunalski, na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązują bezwzględne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi - ograniczenia wysokości obejmują również wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych; obowiązuje zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.

2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem:

a) inwestycji infrastruktury technicznej i drogowej w tym garaży, parkingów samochodowych jedno i wielopoziomowych lub zespołów parkingów,

b) inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji,

c) centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,

d) stacji paliw w terenie 1U;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć o uciążliwości wykraczającej poza granice działki budowlanej;

3) obowiązek zachowania poziomu hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska:

a) w terenach 5U/MW i 6U/MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

b) pozostałe tereny nienormowane akustycznie.

3. Ustala się następujące zasady przekształcania i budowy systemów komunikacji:

1) w liniach rozgraniczających dróg możliwość lokalizowania elementów małej architektury, takich jak: tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe, ławki, elementy dekoracyjne itp.;

2) w liniach rozgraniczających dróg możliwość lokalizacji zieleni z uwzględnieniem pola wymaganej widoczności;

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych;

4) możliwość lokalizacji urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, w tym m.in. miejsc postojów pojazdów, oznaczeń i sygnalizacji drogowej, ścieżek rowerowych, chodników pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych;

5) tereny mogą być obsługiwane z dróg, do których przylegają, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

4. Ustala się następujące zasady przekształcania i budowy infrastruktury technicznej:

1) powiązania sieci uzbrojenia technicznego obszaru planu z układem sieci realizowane będą poprzez budowę i rozbudowę układów sieciowych;

2) dopuszcza się przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach i w uzgodnieniu z jej właścicielem/gestorem;

3) obowiązuje zapewnienie dostępu do sieci w celach eksploatacyjnych;

4) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących siłę wiatru.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i wyposażenia terenów w zakresie obronności i w sytuacjach kryzysowych:

1) zabudowa na terenach objętych planem nie tworzy zagrożeń dla ludności i środowiska, na obszarze planu jak i na terenach sąsiednich;

2) dopuszcza się wykorzystanie w sytuacjach kryzysowych miejsc parkingowych dla potrzeb sprzętu ratowniczego;

3) obowiązek budowy odcinków sieci wodociągowej domykających pierścienie oraz zaopatrzenie sieci w hydranty naziemne do celów ppoż.

6. Ustala się następującą wysokość jednorazowej opłaty określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości - renta planistyczna, która wynosi:

1) 30% dla terenów oznaczonych U i U/MW;

2) 0% dla terenów oznaczonych KDW.

Dział III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się następujące przeznaczenie - usługi.

1) ustala się zakaz lokalizacji usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi: kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach oraz wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Warunki dla zabudowy:

1) obowiązują ustalone na rysunku planu linie zabudowy,

a) dla istniejących budynków i budowli znajdujących się w całości lub w części pomiędzy liniami zabudowy a linią rozgraniczającą teren, dopuszcza się remont i przebudowę w istniejącym obrysie, zaś ewentualna rozbudowa może być prowadzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy stosowaniu zasad kształtowania zabudowy zgodnie z ustaleniami planu;

2) wysokość zabudowy od 13,0 m do 16,0 m, przy czym dla istniejącej stacji paliw (istniejących i projektowanych budynków funkcjonujących w ramach stacji paliw) ustala się wysokość do 6,0 m;

3) dopuszcza się dachy jedno lub wielopołaciowe o kącie nachylenia do 15o;

4) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych i podobnych;

5) obowiązuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków w ramach działki budowlanej.

3. Warunki zagospodarowania działek:

1) wskaźnik intensywności zabudowy:

- od 0,5 do 2,5;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

- 60%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

- 15%;

4) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w ramach działki budowlanej w ilości co najmniej 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni wewnętrznej budynku, z czego przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- minimum 10% lecz nie mniej niż 2 miejsca, w obiektach opieki zdrowotnej,

- minimum 5% lecz nie mniej niż 1, miejsce w pozostałych obiektach;

5) minimalna powierzchnia działki lub działek stanowiących całość gospodarczą, na których można realizować zabudowę zgodnie z ustaleniami planu - 3000m2;

6) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;

7) zakaz lokalizacji budynków w odległości 1,5 m od granicy z działką sąsiednią lub bezpośrednio przy tej granicy;

8) w realizacji ogrodzeń obowiązują:

a) maksymalna wysokość ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg - 2,5 m,

b) maksymalna wysokość podmurówki ogrodzeń:

- 0,5 m;

c) zakaz stosowania ogrodzeń z tworzyw sztucznych oraz z prefabrykatów żelbetonowych typu słupowo - płytowego;

9) obsługa komunikacyjna:

a) z drogi wewnętrznej 8KDW bezpośrednio lub poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny,

b) dopuszcza się komunikację pieszą i rowerową od strony Al. gen. Wł. Sikorskiego, nieobjętej opracowaniem;

10) w zakresie lokalizacji reklam i nośników reklamowych ustala się:

a) maksymalna powierzchnia wszystkich reklam i tablic informacyjnych umieszczanych na elewacji budynków nie może przekroczyć łącznie 25m2,

b) maksymalna wysokość nośników reklamowych nie może przekroczyć 15,0 m,

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na dachach budynków.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, przy czym każda działka musi spełniać następujące parametry:

a) minimalna powierzchnia - 3000 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki od strony Al. gen. Wł. Sikorskiego - 50 m,

c) kąt położenia projektowanej granicy działki względem pasa drogowego Al. gen. Wł. Sikorskiego - 85o-95o;

3) dopuszcza się wydzielenie działki niespełniającej ww. ustaleń przeznaczonej na lokalizację infrastruktury technicznej.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U, ustala się następujące przeznaczenie - usługi.

1) ustala się zakaz lokalizacji usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi: kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach oraz wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Warunki dla zabudowy:

1) obowiązują ustalone na rysunku planu linie zabudowy;

2) wysokość zabudowy od 13,0 m do 16,0 m;

3) dopuszcza się dachy, jedno lub wielopołaciowe o kącie nachylenia do 15o;

4) realizacja elewacji z zastosowaniem nie więcej niż 3 rodzajów materiałów wykończeniowych (nie dotyczy obróbek blacharskich);

5) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych PCW i podobnych;

6) obowiązuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków w ramach działki budowlanej;

7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

3. Warunki zagospodarowania działek:

1) wskaźnik intensywności zabudowy:

- od 0,5 do 2,5;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

- 60%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

- 15%;

4) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w ramach działki budowlanej w ilości co najmniej 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni wewnętrznej budynku, z czego przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

a) minimum 10% lecz nie mniej niż 2 miejsca, w obiektach opieki zdrowotnej,

b) minimum 5% lecz nie mniej niż 1, miejsce w pozostałych obiektach;

5) minimalna powierzchnia działki lub działek stanowiących całość gospodarczą, na których można realizować zabudowę zgodnie z ustaleniami planu - 850 m2;

6) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;

7) dopuszcza się lokalizację budynków w granicy z działką sąsiednią;

8) w realizacji ogrodzeń obowiązują:

a) maksymalna wysokość ogrodzeń - 2,5 m,

b) maksymalna wysokość podmurówki ogrodzeń - 0,5 m,

c) zakaz stosowania ogrodzeń z tworzyw sztucznych oraz z prefabrykatów żelbetonowych typu słupowo - płytowego;

9) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 8KDW bezpośrednio lub poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny;

a) dla działki 3/40 ustala się zachowanie istniejącej obsługi komunikacyjnej przy czym obowiązuje sposób zagospodarowania uniemożliwiający przejazd przez działkę na inne działki terenów 2U i 4U,

b) dopuszcza się komunikacje pieszą i rowerową od strony Al. gen. Wł. Sikorskiego, nieobjętej opracowaniem;

10) w zakresie lokalizacji reklam i nośników reklamowych ustala się:

a) maksymalna powierzchnia wszystkich reklam i tablic informacyjnych umieszczanych na elewacji budynków nie może przekroczyć łącznie 25m2,

b) maksymalna wysokość nośników reklamowych nie może przekroczyć 15,0 m,

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na dachach budynków.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, przy czym każda działka musi spełniać parametry:

a) minimalna powierzchnia - 3000 m2,

b) minimalna szerokość działki od strony Al. gen. Wł. Sikorskiego - 50,0 m,

c) kąt położenia projektowanej granicy działki względem pasa drogowego Al. gen. Sikorskiego - 85o - 95o;

3) dopuszcza się wydzielenie działki niespełniającej ww. ustaleń przeznaczonej na lokalizację infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U, ustala się następujące przeznaczenie - usługi, w tym usługi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

1) ustala się zakaz lokalizacji usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi: kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach oraz wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Warunki dla zabudowy:

1) obowiązują ustalone na rysunku planu linie zabudowy;

2) wysokość zabudowy do 13,0 m;

3) dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub wielopołaciowe o kącie nachylenia do 15o;

4) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych PCW i podobnych;

5) obowiązuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków w ramach działki budowlanej;

6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

3. Warunki zagospodarowania działek:

1) wskaźnik intensywności zabudowy:

- od 0,2 do 0,8;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

- 50%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

- 20%;

4) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w ramach działki budowlanej w ilości co najmniej 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni wewnętrznej budynku, z czego przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

a) minimum 10% lecz nie mniej niż 2 miejsca, w obiektach opieki zdrowotnej,

b) minimum 5% lecz nie mniej niż 1, miejsce w pozostałych obiektach;

5) minimalna powierzchnia działki lub działek stanowiących całość gospodarczą, na których można realizować zabudowę zgodnie z ustaleniami planu - 9000 m2;

6) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych;

7) zakaz lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią;

8) w realizacji ogrodzeń obowiązują:

a) maksymalna wysokość ogrodzeń - 2,5 m,

b) maksymalna wysokość podmurówki ogrodzeń - 0,5 m,

c) zakaz stosowania ogrodzeń z tworzyw sztucznych oraz z prefabrykatów żelbetonowych typu słupowo - płytowego;

9) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 8KDW bezpośrednio lub poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny;

10) w zakresie lokalizacji reklam i nośników reklamowych ustala się:

a) maksymalna powierzchnia wszystkich reklam i tablic reklamowych umieszczanych na elewacji budynków nie może przekroczyć łącznie 200 m2,

b) maksymalna wysokość nośników reklamowych nie może przekroczyć 15,0 m,

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na dachach budynków.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, przy czym każda działka musi spełniać parametry:

a) minimalna powierzchnia - 9000 m2,

b) minimalna szerokość działki od strony drogi wewnętrznej 8KDW - 70,0 m,

c) kąt położenia projektowanej granicy działki względem drogi wewnętrznej 8KDW - 85o - 95o,

d) obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej 8KDW;

3) dopuszcza się wydzielenie działki niespełniającej ww. ustaleń przeznaczonej na lokalizację infrastruktury technicznej.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U, ustala się następujące przeznaczenie - usługi, w tym usługi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

1) ustala się zakaz lokalizacji usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi: kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach oraz wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Warunki dla zabudowy:

1) obowiązują ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) wysokość zabudowy do 13,0 m;

3) dopuszcza się dachy płaskie, jedno lub wielopołaciowe o kącie nachylenia do 15o;

4) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych PCW i podobnych;

5) obowiązuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków w ramach działki budowlanej.

3. Warunki zagospodarowania działek:

1) wskaźnik intensywności zabudowy:

- od 0,2 do 1,0;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

- 50%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

- 20%;

4) zapewnienie miejsc postojowych w ramach działki budowlanej w ilości co najmniej 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni wewnętrznej budynku, z czego przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

a) minimum 10% lecz nie mniej niż 2 miejsca, w obiektach opieki zdrowotnej,

b) minimum 5% lecz nie mniej niż 1, miejsce w pozostałych obiektach;

5) minimalna powierzchnia działki lub działek stanowiących całość gospodarczą, na których można realizować zabudowę zgodnie z ustaleniami planu - 10000 m2;

6) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych;

7) w realizacji ogrodzeń obowiązują:

a) maksymalna wysokość ogrodzeń - 2,5 m,

b) maksymalna wysokość podmurówki ogrodzeń - 0,5 m,

c) zakaz stosowania ogrodzeń z tworzyw sztucznych oraz z prefabrykatów żelbetonowych typu słupowo - płytowego;

8) obsługa komunikacyjna:

a) z drogi wewnętrznej 8KDW bezpośrednio lub poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny,

b) z drogi 7KDW poprzez wyznaczoną strefę lokalizacji wjazdu,

c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną pieszo - rowerową z ul. Poprzecznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDW,

d) dopuszcza się lokalizację wjazdów i wyjazdów z drogi 7KDW do obsługi istniejącej lub projektowanej stacji transformatorowej, przy czym obowiązuje zagospodarowanie terenu stacji, uniemożliwiające połączenie komunikacyjne z pozostałą częścią terenu 4U;

9) w zakresie lokalizacji reklam i nosników reklamowych ustala się:

a) maksymalna powierzchnia wszystkich reklam i tablic reklamowych umieszczanych na elewacji budynków nie może przekroczyć łącznie 200 m2,

b) maksymalna wysokość nośników reklamowych nie może przekroczyć 15,0 m,

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na dachach budynków.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, przy czym każda działka musi spełniać parametry:

a) minimalna powierzchnia:

- 10000 m2;

b) minimalna szerokość działki od strony drogi wewnętrznej 8KDW:

- 70,0 m;

c) kąt położenia projektowanej granicy działki względem drogi wewnętrznej 8KDW:

- 85o - 95o;

d) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 8KDW;

3) dopuszcza się wydzielenie działki niespełniającej w/w ustaleń przeznaczonej na lokalizację infrastruktury technicznej.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U/MW, ustala się następujące przeznaczenie - usługi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

1) ustala się zakaz lokalizacji usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi: kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach oraz wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Warunki dla zabudowy:

1) obowiązują ustalone na rysunku planu obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) ustala się wysokość budynków:

- od 12,0 m do 30,0 m,

- w wyznaczonej na rysunku planu strefie odrębnej wysokości zabudowy dopuszcza się, wyłącznie dla zabudowy usługowej zachowanie minimalnej wysokości - 7,0 m;

3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym wyniesienie mierzone od poziomu terenu nie może przekroczyć 0,5 m, a w przypadku kondygnacji podziemnej zagospodarowanej miejscami postojowymi 1,0 m;

4) dopuszcza się dachy jedno lub wielopołaciowe o kącie nachylenia do 15o;

5) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych i podobnych;

6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

3. Warunki zagospodarowania działek:

1) wskaźnik intensywności zabudowy:

- od 0,6 do 4,8;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

- 50%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

- 30%;

4) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych w ramach działki budowlanej w ilości co najmniej:

- 1,5 miejsca postojowego na każdy lokal mieszkalny,

- 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni wewnętrznej budynku innej niż mieszkaniowa i hotelowa, przy czym dla usług hotelowych stosuje się przepisy odrębne,

- minimum 10% lecz nie mniej niż 2 miejsca, w obiektach opieki zdrowotnej i minimum 5% lecz nie mniej niż 1 miejsce w pozostałych obiektach, z ogólnej liczby miejsc postojowych należy przeznaczyć na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

5) minimalna powierzchnia działki lub działek stanowiących całość gospodarczą, na których można realizować zabudowę zgodnie z ustaleniami planu - 4000 m2;

6) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 8KDW oraz istniejących zjazdów z ul. Romana Dmowskiego, nieobjętej opracowaniem;

7) w zakresie lokalizacji reklam i nosników reklamowych ustala się:

- maksymalna powierzchnia wszystkich reklam i tablic reklamowych umieszczanych na elewacji budynków nie może przekroczyć łącznie 25m2,

- maksymalna wysokość nośników reklamowych nie może przekroczyć 15,0 m,

- zakaz lokalizacji nośników reklamowych na dachach budynków.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, przy czym każda działka musi spełniać parametry:

a) minimalna powierzchnia:

- 4000 m2;

b) minimalna szerokość działki od strony ulicy Romana Dmowskiego, nieobjętej opracowaniem oraz drogi wewnętrznej 7KDW:

- 30,0 m;

c) kąt położenia projektowanej granicy działki względem przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, w tym nieobjętych opracowaniem:

- 85o - 95o;

3) dopuszcza się wydzielenie działki niespełniającej ww. ustaleń przeznaczonej na lokalizację infrastruktury technicznej.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U/MW, ustala się następujące przeznaczenie - usługi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

1) ustala się zakaz lokalizacji usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi: kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach oraz wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Warunki dla zabudowy:

1) obowiązują ustalone na rysunku planu obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) ustala się wysokość budynków:

- od 12,0 m do 30,0 m,

- dopuszcza się lokalizację budynków handlowo-usługowych o wysokości do 5,0 m;

3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym wyniesienie mierzone od poziomu terenu nie może przekroczyć 0,5 m, a w przypadku kondygnacji podziemnej zagospodarowanej miejscami postojowymi 1,0 m;

4) dopuszcza się dachy jedno lub wielopołaciowe o kącie nachylenia do 15o;

5) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych i podobnych.

3. Warunki zagospodarowania działek:

1) wskaźnik intensywności zabudowy:

- od 0,4 do 4,8;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

- 50%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

- 30%;

4) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych w ramach działki budowlanej w ilości co najmniej:

- 1,5 miejsca postojowego na każdy lokal mieszkalny,

- 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni wewnętrznej budynku innej niż mieszkaniowa i hotelowa, przy czym dla usług hotelowych stosuje się przepisy odrębne,

- minimum 10% lecz nie mniej niż 2 miejsca, w obiektach opieki zdrowotnej i minimum 5% lecz nie mniej niż 1 miejsce w pozostałych obiektach, z ogólnej liczby miejsc postojowych należy przeznaczyć na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

5) minimalna powierzchnia działki lub działek stanowiących całość gospodarczą, na których można realizować zabudowę zgodnie z ustaleniami planu - 3000 m2;

6) obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych 7KDW i 8KDW oraz ul. Romana Dmowskiego, nieobjętej opracowaniem;

7) w zakresie lokalizacji reklam i nosników reklamowych ustala się:

- maksymalna powierzchnia wszystkich reklam umieszczanych na elewacji budynków nie może przekroczyć łącznie 20 m2,

- maksymalna wysokość nośników reklamowych nie może przekroczyć 15,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy wolnostojących nośników reklamowych - 2,0 m2,

- zakaz lokalizacji nośników reklamowych na dachach budynków.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, przy czym każda działka musi spełniać parametry:

a) minimalna powierzchnia:

- 3000 m2;

b) minimalna szerokość działki od strony ul. Poprzecznej, ulicy Romana Dmowskiego, nieobjętej opracowaniem oraz drogi wewnętrznej KDW:

- 30,0 m;

c) kąt położenia projektowanej granicy działki względem przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, w tym nieobjętych opracowaniem:

- 85o - 95o;

3) dopuszcza się wydzielenie działki niespełniającej w/w ustaleń przeznaczonej na lokalizację infrastruktury technicznej.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

Dział IV.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW KOMUNIKACJI

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDW - ul. Poprzeczna, ustala się następujące przeznaczenie - teren drogi wewnętrznej:

1) obowiązuje lokalizacja parkingów;

2) obowiązuje lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z drogą;

3) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury;

4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej;

5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów:

a) możliwość lokalizacji wjazdów i wyjazdów do terenu 6U/MW, terenu 4U wyłącznie poprzez wyznaczoną strefę lokalizacji wjazdów oraz terenu 2U na zasadach szczegółowych okreslonych dla tego terenu,

b) dopuszcza się lokalizację wjazdów i wyjazdów z drogi 7KDW wyłącznie do obsługi istniejącej lub projektowanej stacji transformatorowej w terenie 4U, przy czym obowiązuje zagospodarowanie terenu stacji, uniemożliwiające połączenie komunikacyjne z pozostałą częścią terenu 4U,

c) wyłącznie pieszo-rowerowa dla terenu 4U.

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KDW - ustala się następujące przeznaczenie - teren drogi wewnętrznej:

1) nie dopuszcza się lokalizacji parkingów i miejsc postojowych;

2) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury;

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej;

4) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U/MW i 6U/MW.

Dział V.
USTALENIA SZCZEGŁÓŁOWE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I WÓD POWIERZCHNIOWYCH

§ 14. 1. Ustala się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę do celów socjalno - bytowych, z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej;

2) nie dopuszcza się zaopatrzenia w wodę z indywidualnych źródeł zasilania.

2. Ustala się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

1) odbiór ścieków sanitarnych w ramach zbiorowego systemu odprowadzania ścieków w oparciu o miejski układ istniejących urządzeń kanalizacyjnych;

2) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych i zastosowania innych indywidualnych rozwiązań w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych.

3. Ustala się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie odprowadzenia wód opadowych, roztopowych:

1) maksymalne zagospodarowanie wód opadowych w granicach nieruchomości poprzez naturalną i wymuszoną retencję terenu, w tym z zastosowaniem zbiorników o powierzchni powyżej 35 m2;

2) odprowadzenie ścieków opadowych poprzez istniejący system zbiorowej (miejskiej) sieci kanalizacji deszczowej;

3) ścieki opadowe z uszczelnionych powierzchni dróg i placów manewrowych, wody spływające z terenów wokół śmietników, stacji paliw, myjni samochodowych itp., mogą być odprowadzane poprzez lokalny układ do odbiorników po oczyszczeniu.

4. Ustala się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:

1) zaopatrzenie w gaz do celów komunalno- bytowych z dostępnej sieci gazowniczej.

5. Ustala się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania o szerokości 1,5 m od brzegu łupiny ciepłociągu, na każdą stronę, w której nie dopuszcza się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się przebudowę istniejącego ciepłociągu na następujących warunkach:

a) wykonanie w technologii rur preizolowanych,

b) zachować ciągłość odwodnienia dna kanału sieci ciepłowniczej;

3) zakaz wykorzystywania do celów grzewczych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi.

6. Ustala się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie gospodarki odpadami:

1) usuwanie nieczystości stałych w oparciu o miejski system oczyszczania.

7. Ustala się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zasilania w energię elektryczną:

1) lokalizacja budynkowych, naziemnych stacji transformatorowych wyłącznie w wyznaczonych na rysunku planu strefach;

2) w terenach 1U, 2U, 3U, 4U, 5U/MW i 6U/MW dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych:

a) wbudowanych w bryłę budynku,

b) zagłębionych poniżej poziomu terenu, przy czym dopuszcza się maksymalne wyniesienie ponad teren do 0,5 m;

3) dla nowo realizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych.

Dział VI.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stronie internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/64/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 25 lutego 2015 r.

RYSUNEK GRAFICZNY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/64/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 25 lutego 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768, 1133) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stwierdza, że w ustawowym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, nie wniesiono uwag do projektu planu miejscowego.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/64/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 25 lutego 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim zostaną zagospodarowane i zabudowane dalsze tereny miasta. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji nowe zadania inwestycyjne.

Zadania własne miasta związane z realizacją ustaleń w/w planu winny stanowić podstawę do wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) po roku 2016 lub rozważenia ich wprowadzenia przy zmianach WPF, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.


[1]] Zmiany opublikowano w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445; z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768, 1133.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »