| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Sędziejowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r., poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Sędziejowice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Sędziejowicach za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF, DOC na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sędziejowice pod adresem bip.gminasedziejowice.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach.

§ 3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz 262, ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 4. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo zmiany danych określonych w deklaracji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice


Dariusz Cieślak


Załącznik do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 26 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOSĆI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sędziejowice na których powstają odpady komunalne

Miejsce składania:

Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (w sekretariacie UG)

Termin składania

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

- w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE

Ul. Wieluńska 6

98-160 Sędziejowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

infoRgrafika

PIERWSZA DEKLARACJA data powstania obowiązku dd/mm/rr: ..................................

infoRgrafika

KOLEJNA DEKLARACJA data zaistnienia zmiany dd/mm/rr ……………………...........

infoRgrafika

KOREKTA DEKLARACJI

infoRgrafika

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU data wygaśnięcia dd/mm/rr: ........................................

(zaznaczyć właściwe)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ *

WŁAŚCICIEL; WSPÓŁWŁAŚCICIEL; DZIERŻAWCA; NAJEMCA LOKALU; ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY; INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCI (podkreślić właściwe)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

NAZWA PEŁNA FIRMY / IMIĘ I NAZWISKO

IDENTYFIKATOR REGON / PESEL

(dla firm)................................................................. (osoba fizyczna)........................................................................

ADRES SIEDZIBY FIRMY / ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA

WSPÓŁWŁAŚCICIEL TAK/NIE (podkreślić właściwe)

IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOWŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

F. NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI, WSKAZANEJ W CZĘŚCI E, W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki - w przypadku braku nr budynku)

...............................................................................................................................................................................................

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E

1

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości

Ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok

Wysokość opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe za rok (iloczyn kol. 1 i kol. 2)

1

2

3

..............................................................

...................................................................

......................................................

2

Ryczałtowa stawka opłaty za rok, dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

.......................................................

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

........................................................................

(Miejscowość i data)

......................................................................... (telefon)

........................................................................ (czytelny podpis)

......................................................................... (telefon)

........................................................................ (czytelny podpis wsółwłaściciela)

I. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

W przypadku niedokonania wplaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Sędziejowice w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienia

* Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »