| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Żarnów

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/231/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Żarnów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm: z 2013 r. poz.645 i 1380, z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 90 ust.4, w związku z ust.2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191,1265,1317, 1650, z 2014 r. poz. 7,290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877) i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz.827), Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/231/2013 z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Żarnów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2013, poz. 196) zmienionej Uchwałą Nr XXXI/262/2014 z dnia 4 marca 2014r.(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2014, poz. 1337)zmienia się § 4 ust.1, który otrzymuje brzmienie:

1 Ustala się dotację z budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą forma wychowania przedszkolnego w wysokości 65% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy a także o kwotę dotacji celowej otrzymanej przez gminę z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacja tych zadań, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Baran

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »