| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 403 ust. 2 i 4 - 5 w zw. z art. 400 a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662), Rada Gminy Aleksandrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych, o wydajności nie przekraczającej 5m3 /dobę, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla istniejącego budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej i siedliskowej, a także wielorodzinnej zlokalizowanej na terenie Gminy Aleksandrów, a do którego to nie ma możliwości doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji ubiegać się mogą podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska będące właścicielami/współwłaścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajdować się będzie studnia;

3. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, lub w związku z nieruchomością, na której jest prowadzona działalność gospodarcza, dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, a jego udzielenie nastąpi zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013);

4. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność rolniczą dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie, a jego udzielenie nastąpi zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24.12.2013);

5. Udzielenie pomocy de minimis jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie przekracza kwoty określonej w art. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3;

6. W sektorze rolnictwa wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4.

§ 2. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;

2. Ze środków budżetu Gminy Aleksandrów finansowane mogą być wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej, zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia instalacji do budynku mieszkalnego;

3. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 w wysokości do 70 % wartości brutto udokumentowanych poniesionych nakładów na budowę studni wierconej, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek ;

2. Wniosek o udzielenie dotacji nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych;

3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma zostać udzielona dotacja, jednakże w uzasadnionych obiektywnie przypadkach, wniosek złożony w danym roku budżetowym może zostać rozpatrzony pod warunkiem możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na jego realizację.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) pełną nazwę i adres podmiotu;

2) rodzaj zadania;

3) oznaczenie nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów;

4) termin i miejsce realizacji;

5) wysokość wnioskowanej dotacji na realizację zadania.

2. Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3 należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której będzie studnia;

2) informację o stanie istniejącego ujęcia - studni;

3) projekt techniczny studni wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4) harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (uwzględniający poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych etapów zadania i źródeł ich finansowania. Harmonogram powinien przedstawiać przebieg zadania od początku jego realizacji do planowanego terminu zakończenia;

5) kserokopia ostatecznego pozwolenia na budowę studni wierconej wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy jest ono wymagane dla realizacji inwestycji, bądź potwierdzenie złożenia Staroście zgłoszenia planowanych robót lub informacji o niezgłoszeniu sprzeciwu przez organ budowlany w sprawie przyjęcia zgłoszenia (dla inwestycji wymagających zgłoszenia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego);

3. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 3 lub 4, wraz z wnioskiem o dotację zobowiązany jest on do dołączenia następujących dokumentów;

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis /pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym dany podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w formie określonej przez przepis prawa albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis /pomocy de minimis w rolnictwie określone przez obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 i z 2011r Nr 233, poz.1381).

4. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;

5. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 i 4 bądź też, do których nie załączono dokumentów, wymienionych w ust. 2 - 3, pozostawia się bez rozpatrzenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia braków.

§ 5. Zakwalifikowanie wniosku do przyznania dotacji dokonywane będzie po przeprowadzeniu oceny czy:

1) inwestycja jest możliwa do realizacji w oparciu o informacje zawarte we wniosku;

2) realizacja inwestycji spełnia wymagania przepisów prawa;

3) inwestycja jest możliwa do zrealizowania w ciągu roku budżetowego;

4) zakładany efekt ekologiczny jest możliwy do osiągnięcia.

§ 6. 1. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą zawarta zostanie umowa o udzielenie dofinansowania budowy studni wierconej;

2. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel oraz opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji;

2) sposób i terminy przekazania dotacji;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 7. 1. Dotacja podlega rozliczeniu do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie dotacji;

2. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie pisemnego sprawozdania, które podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany złożyć w terminie 15 dni od zakończenia realizacji inwestycji;

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie:

1) rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków lub nakładów objętych dotacją;

2) dokumentu świadczącego o dokonaniu zgłoszenia Staroście Piotrkowskiemu obudowy ujęcia wód podziemnych z kopią mapy i uzgodnień, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub pisemnego potwierdzenia niewniesienia sprzeciwu;

3) dokumentację geodezyjną - powykonawczą;

4) analizę badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie podstawowym - potwierdzającą przydatność wody do spożycia.

§ 8. 1. Wójt Gminy Aleksandrów sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wydatkowania i rozliczania udzielonej dotacji zarówno w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu, a w szczególności kontroluje:

1) przebieg i sposób realizacji zadania;

2) prawidłowość wykorzystania środków publicznych przyznanych na realizację zadania;

3) prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej wynikającej z przepisów prawa i postanowień umowy związanej z realizacją zadania;

4) prawidłowość i rzetelność rozliczeń.

2. Wnioskodawca realizujący zadanie ma obowiązek udostępnić informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli;

3. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron;

4. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie wnioskodawcy lub w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie w przypadku dysponowania wystarczającymi dokumentami i materiałami, przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie;

5. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Aleksandrów w części niewykorzystanej, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Aleksandrów zgodnie z zasadami określonymi w art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 10. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie pomocy de minimis, bądź pomocy de minimis w rolnictwie, jej przepisy obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Dziembor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »