| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/60/2015 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2 i ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, poz. 21, poz. 888, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122) oraz uchwały Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" zmieniony uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., w związku z uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Gminy Bełchatów z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Bełchatów" Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów, realizowanych zgodnie z "Programem Usuwania Azbestu z terenu Gminy Bełchatów" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Bełchatów dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Ludwiczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/60/2015
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 24 marca 2015 r.

Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów

§ 1. 1. Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w "Programie Usuwania Azbestu z terenu Gminy Bełchatów", przyjętym uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Gminy Bełchatów z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Bełchatów" w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Bełchatów, których właścicielami są:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) osoby prawne,

c) wspólnoty mieszkaniowe,

d) przedsiębiorcy.

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się także posiadacze nieruchomości (samoistni lub zależni).

§ 2. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Bełchatów.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty załadunku (odpowiednio zapakowanego odpadu), transportu oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Bełchatów dokonywać będzie załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§ 5. 1. Planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje do Wójta Gminy Bełchatów z wnioskiem o sfinansowanie działań wskazanych w §3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów.

2. Finansowaniem objęty jest następujący zakres prac: załadunek azbestu i wyrobów zawierających azbest (przy czym azbest lub wyroby zawierające azbest winny być ułożone na paletach i właściwe zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

3. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

4. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, Urząd Gminy Bełchatów wzywa Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Weryfikacji wniosku dokonuje powołana przez Wójta Komisja ds. rozpatrywania złożonych wniosków.

6. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w Regulaminie.

7. Zadaniem Komisji jest:

1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego Regulaminu;

2) Komisja na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając telefonicznie Wnioskodawcę o terminie zawarcia umowy.

8. Dotacje udzielane są, po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej z Wnioskodawcą przed realizacją zadań określonych w § 3 Regulaminu.

9. Po podpisaniu umowy z Wnioskodawcą Wójt Gminy Bełchatów zleca Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Regulaminu, wykonanie prac określonych w § 3 Regulaminu.

10. Termin odbioru odpadów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem odpadu, zgodnie z umową podpisaną z Gminą Bełchatów.

11. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela odpadu oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzone będzie kartą przekazania odpadu sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Urzędu Gminy Bełchatów.

12. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy Bełchatów w danym roku budżetowym, będą realizowane w następnym roku w ramach posiadanych środków.

13. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu Gminy Bełchatów.

§ 6. Dofinansowanie nie obejmuje:

1) zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów;

2) zwrotu kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.

§ 7. 1. Realizacja usługi będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę Bełchatów z Wykonawcą wyłonionym zgodnie z postanowieniem § 4 Regulaminu.

2. Gmina dokona zapłaty należności za wykonanie prac bezpośrednio na rzecz Wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniem umowy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów zawierających azbest.

§ 8. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Wójt Gminy Bełchatów.

2. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania będą do pobrania w punkcie obsługi klienta, Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej (1 piętro, pokój nr 32) Urzędu Gminy Bełchatów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów.

3. Wnioski i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 9. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Bełchatów dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
NA TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BEŁCHATÓW

1) Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...................................................................................................................................

Dowód osobisty Seria ....... Nr ......... wydany przez ................................................................................

Adres do korespondencji ..........................................................................................................................

Telefon kontaktowy ..................................................................................................................................

2) Załadunek, transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych nastąpi z terenu nieruchomości zlokalizowanej w ...................................... na posesji nr ..........., oznaczonej działką o nr ewid. ............, położonej w obrębie geodezyjnym.............................., gmina Bełchatów.

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, inny)

...................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko współwłaścicieli ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4) Opis demontowanego pokrycia dachowego:

ilość wyrobów zawierających azbest (m2 lub Mg) .....................................................................................

rodzaj płyt azbestowo - cementowych (płaskie, faliste) .................................................................................

rodzaju budynku z jakiego należy zdjąć odpad (mieszkalny, gospodarczy)

..................................................................................................................................................................

1. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Bełchatów wstępu na przedmiotową nieruchomość.

3. Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu realizacji zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

5. Oświadczam, że prace demontażu płyt azbestowych i usunięcie wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649)

….......................................................

(data, czytelny podpis)

Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia przy składaniu wniosku:

1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste bądź posiadanie samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.

2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informację niezbędną do udzielenie pomocy według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) zgodnie z z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

3. W przypadku rolników (jeżeli dotyczy odbioru azbestu z budynku związanego z produkcją rolną):

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informację niezbędną do udzielenie pomocy według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) zgodnie z z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »