| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/33/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 t.j. ze zmianami, Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379,1072), art. 400a ust. 1 pkt. 8, 21, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 - t.j. ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz. 21, 888, 1238; Dz. U. z 2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662 oraz M.P. z 2013r. poz. 729, 821, z 2014r., poz. 648, 790), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885- t.j. ze zmianami: Dz. U z 2013 r., poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; Dz. U. z 2015r., poz. 122 ), Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

§ 3. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, a także sposób rozliczania określa "Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki Nr XXXIX/313/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Pierścińska


Załącznik do Uchwały Nr VII/33/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 marca 2015 r.

"Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki"

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

2. Udzielenie dotacji ma na celu wspomaganie realizacji założeń "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2012 - 2032", którego nadrzędnym celem jest eliminacja czynników powodujących negatywne skutki zdrowotne u mieszkańców oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

§ 2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, polegających na demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachowe czy okładziny ścian.

§ 3. 1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w § 2, mogą uzyskać następujące podmioty realizujące przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki:

· osoby fizyczne,

· osoby prawne,

· jednostki sektora finansów publicznych,

· wspólnoty mieszkaniowe,

· przedsiębiorcy,

· pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

§ 4. 1. Przy obliczaniu dotacji uwzględniane są koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT, bądź rachunków wystawionych na Wnioskodawcę.

2. Kosztami kwalifikowanymi inwestycji objętych dofinansowaniem, są wydatki poniesione na demontaż materiałów budowlanych, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

3. Wysokość dotacji wynosi 7 zł brutto do 1 m2 pokrycia azbestu czy okładziny ścian, kosztów określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT, bądź rachunków, jednak nie więcej niż 1200 zł brutto, dla jednego wniosku, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8.

4. Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Tomaszów Mazowiecki umowy dotacji.

5. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 - t.j. ze zmianami).

6. Kryteria, jakie winna spełniać inwestycja, żeby uzyskać finansowanie lub dofinansowanie to:

1) realizacja przedsięwzięcia będzie miała znaczenie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do ochrony środowiska lokalnego,

2) inwestycja jest możliwa do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,

3) zapewnione jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowanie z wytworzonym odpadem.

§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki wniosek oraz następujące załączniki:

1) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób - do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Tomaszów Mazowiecki,

2) kolorowe zdjęcia obiektu, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznych nośnikach danych, jak i wersję papierową).

2. Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w §2 niniejszego regulaminu, prowadzony jest do 30 kwietnia i 31 sierpnia bieżącego roku. Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

3. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w §2 niniejszego regulaminu, po stwierdzeniu ich kompletności, rozpatrywane są przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki.

4. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszej uchwale, Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania tego wezwania wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek zostawia się bez rozpoznania.

5. O kolejności wyboru wniosku decydują data wpływu do Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki kompletnego wniosku.

6. Wypłata kwoty dotacji będzie realizowana według kolejności składanych wniosków, ustalonej przez Komisję wymienioną w ust. 3, w miarę posiadanych środków przeznaczonych na realizację tego zadania.

7. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest ustalona jest w uchwale budżetowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na dany rok.

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki, a Wnioskodawcą, w której zostaną określone w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana,

2) termin realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §2 niniejszego regulaminu, wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

9. Wykonanie zamierzonej inwestycji, o której mowa w §2 niniejszego regulaminu, potwierdza protokolarnie komisja, o której mowa w ust. 3.

10. Po zakończeniu inwestycji objętej dofinansowaniem Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć:

1) kopię oświadczenia wydanego przez wykonawcę usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

2) zdjęcia miejsca z którego usunięto wyroby zawierające azbest,

3) oryginał rachunku (faktury) za wykonanie prac objętych umową dotacji,

4) kartę przekazania odpadu w przypadku gdy Wnioskodawca we własnym zakresie zamierza dokonać utylizacji azbestu lub oświadczenia, że odpady będą odebrane przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w ramach oddzielnego programu.

§ 6. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki zastrzega sobie prawo do:

1) przeprowadzenia kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków niniejszego regulaminu i umowy przez Komisję, o której mowa w §5 ust. 3 niniejszego regulaminu,

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji.

§ 7. Podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »