| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/29/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krzyżanów jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) i art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz.1206, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, z 2012 r. poz. 979, poz. 827, poz. 1317, poz. 827, poz. 87, poz. 1650, poz. 1265, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz.1146, poz. 1198, poz. 1877) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krzyżanów jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i opowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

1) kandydat objęty obowiązkiem wychowania przedszkolnego - 10 pkt;

2) kandydat, którego obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują, prowadzą działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub uczącego się w trybie dziennym samotnie wychowującego kandydata - 9 pkt;

3) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny -8 pkt;

4) kandydat, którego opiekunowie/dziadkowie opiekujący się kandydatem zamieszkują w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny -7 pkt ;

5) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie gminy - 6 pkt;

6) jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub uczy się w trybie dziennym - 5 pkt.

§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio:

1) zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni (szkoły), oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - § 2 pkt 2, 5 i 6;

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego lub szkoły - § 2 pkt 3;

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamieszkiwaniu opiekunów/dziadków opiekujących się kandydatem w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny - § 2 pkt 4.

2. O przyjęciu do oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw wprowadziła nowe przepisy dotyczące rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci z terenu gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym zostanie przeprowadzona rekrutacja. Pierwszy etap rekrutacji wiąże się z: przyjmowaniem do oddziału przedszkolnego dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, dzieci mających niepełnosprawnego rodzica lub niepełnosprawne rodzeństwo, dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych (z minimum trójką dzieci), dzieci objętych pieczą zastępczą oraz wychowywanych przez samotnych rodziców. Na pozostałe miejsca w oddziale przedszkolnych będą przyjmowane dzieci zgodnie z dodatkowymi kryteriami, które określa organ prowadzący szkołę, w której znajduje się oddział przedszkolny.

Należy zaznaczyć, iż dzieci 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3-letnich.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »