| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593; z 2015 r., poz. 87 i 122)uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Ostrowy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) szkło, w tym szkło bezbarwne szkło kolorowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów - co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) odbiór szkła, w tym szkła bezbarwnego i kolorowego oraz tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - co najmniej raz na trzy miesiące;

3) odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych - co najmniej raz na trzy miesiące;

4) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - na indywidualne zgłoszenie do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki - w wyznaczonym punkcie aptecznym na terenie Gminy Nowe Ostrowy w godzinach pracy punktu;

2) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, papier i tektura, metale, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach świadczenia usług;

3) w przypadku zabudowy wielolokalowej dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów papieru i tektury w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady określone w § 4 pkt. 2 zebrane w sposób selektywny.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi w każdą środę z wyjątkiem świąt przypadających w tym dniu w godzinach 1000- 1300.

§ 6. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistniałej sytuacji zgłasza do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy takie zdarzenie. Zgłoszenie musi być w formie pisemnej i zawierać minimum następujące informacje:

1) określenie podmiotu, który niewłaściwie świadczy usługi odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych;

2) określenie miejsca i daty niewłaściwego świadczenia usług odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych;

3) opis na czym polegało niewłaściwe świadczenie usług odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych;

4) czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie.

§ 7. 1. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, zostaną przekazane zgodnie z "Planem gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012" przyjętego przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r., do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy ta instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

2. Odpady odebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości zostaną przekazane do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w odrębnych przepisach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXVI/175/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 1157).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust 3c znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Zaproponowane zmiany polegają na doprecyzowaniu usług jakie będą świadczone
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku odpadów papieru
i tektury oraz częstotliwości ich odbierania. Do wyszczególnionych rodzajów odpadów przekazywanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dodano meble
i inne odpady wielkogabarytowe. Określono także częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów przekazywanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwała zawiera również zapis dotyczący trybu i sposobu zgłaszania przez właściciela nieruchomości niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmiany przedmiotowej uchwały przyczynią się do poprawy jakości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującego na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz pozwolą obniżyć koszty jego funkcjonowania.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »