| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Radomsko

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz 379 i 1072) i art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593 oraz z 2015 r., poz 87, poz. 122) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Radomsko pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza udostępnionego pod adresem http://gwradomsko.peup.pl umożliwiającego przesłanie wypełnionej deklaracji na adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Radomsko:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów;

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych, określonych w deklaracji.

§ 4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały, przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXV/180/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Gminy Radomsko
z dnia 27 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOMSKO

Nr dokumentu

Załącznik do uchwały

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Termin składania deklaracji:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- 14 dni od dnia powstawania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć kwadrat)

?

pierwsza deklaracja

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

?

zmiana danych deklaracji1

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

?

korekta deklaracji2

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

W przypadku zmiany danych lub korekty podać przyczynę:

.

.........................................................................................................................................................................

.

.........................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA

PESEL / REGON

Składający deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

?

Właściciel

?

Współwłaściciel

?

Inny podmiot władający nieruchomością

?

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?

Użytkownik wieczysty

Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

?

Osoba fizyczna

?

Osoba prawna

?

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu/ nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Gmina

Ulica

Nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. NUMER TELEFONU / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwe pole)

?

SELEKTYWNE

?

ZMIESZANE

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady wskazanej w części C zamieszkuje:

.

………………………….. osób

(należy podać liczbę mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

.

………………………………........ X …………………………………… = ………………………………..

(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty)

H. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym

Imię

Nazwisko

Data

Czytelny podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU

Data przyjęcia

Podpis (pieczęć przyjmującego)

Objaśnienia:

1. Zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby mieszkańców)

2. Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nieterminowego regulowania należności.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Gminy Radomsko
z dnia 27 marca 2015 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nazwa pola

Nr pola

Typ pola

Pole wymagane

Uwagi

C - Całkowite

Z - Znakowe

ŹRÓDŁO

Z

T

Pole Typu string

PODSTAWA PRAWNA

Z

T

Pole Typu string

SKŁADAJĄCY

Z

T

Pole Typu string

TERMIN SKŁADANIA

Z

T

Pole Typu string

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Z

T

Pole Typu string

A. OBOWIĄZEK ZŁOZENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

pierwsza deklaracja

Data (rok-miesiąc-dzień)

Z

T

Pole Typu data

zmiana danych deklaracji

Data (rok-miesiąc-dzień)

Z

T

Pole Typu data

Przyczyna zmiany

Z

T

Pole Typu Tekst2000

korekta deklaracji

Data (rok-miesiąc-dzień)

Z

T

Pole Typu data

Przyczyna zmiany

Z

T

Pole Typu Tekst2000

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego deklarację

Osoba fizyczna

Imię

Z

T

Pole Typu Imię

Nazwisko

Z

T

Pole Typu Nazwisko

PESEL

C

N

Pole Typu PESEL

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

C

Z

T

Pole Typu Adres

D. ADRES ZAMIESZKANIA

D

Z

T

Pole Typu Adres

Telefon

Z

N

Pole Typu Telefon

Email

Z

N

Pole Typu Email

Osoba prawna

Nazwa

Z

T

Pole Typu NazwaInstytucji

Regon

C

N

Pole Typu REGON

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

C

Z

T

Pole Typu Adres

D. ADRES ZAMIESZKANIA

D

Z

T

Pole Typu Adres

Telefon

Z

N

Pole Typu Telefon

Email

Z

N

Pole Typu Email

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwa

Z

T

Pole Typu NazwaInstytucji

Regon

C

N

Pole Typu REGON

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

C

Z

T

Pole Typu Adres

D. ADRES ZAMIESZKANIA

D

Z

T

Pole Typu Adres

Telefon

Z

N

Pole Typu Telefon

Email

Z

N

Pole Typu Email

Składający deklarację

Właściciel

Z

T

Pole Typu boolen

Współwłaściciel

Z

T

Pole Typu boolen

Inny podmiot władający nieruchomością

Z

T

Pole Typu boolen

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Z

T

Pole Typu boolen

Użytkownik wieczysty

Z

T

Pole Typu boolen

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SELEKTYWNE

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

zamieszkuje (osób)

C

T

Pole Typu nonNegativeInteger

Wyliczenie miesięcznej opłaty

liczba mieszkańców

C

T

Pole Typu nonNegativeInteger

stawka opłaty

C

T

Pole Typu decimal

wysokość opłaty [złotych]

C

T

Pole Typu decimal

ZMIESZANE

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

zamieszkuje (osób)

C

T

Pole Typu nonNegativeInteger

Wyliczenie miesięcznej opłaty

liczba mieszkańców

C

T

Pole Typu nonNegativeInteger

stawka opłaty

C

T

Pole Typu decimal

wysokość opłaty [złotych]

C

T

Pole Typu decimal

H. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Imię

Z

T

Pole Typu Imię

Nazwisko

Z

T

Pole Typu Nazwisko

Data

Z

T

Pole Typu nonNegativeInteger

I. ADNOTACJE ORGANU

Data przyjęcia

Z

N

Pole Typu Tekst200

Podpis przyjmującego

Z

N

Pole Typu Tekst2000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »