| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38/VI/2015 Rady Gminy Kluki

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 120, z 2012 r. poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1265, poz 1650, z 2014 r. poz. 7, poz 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877) oraz art. 173a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz. 742, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829, poz. 1588, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 768, poz. 821, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1198) Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki pieniężne przeznaczone będą na stypendium pod warunkiem ich wyodrębnienia w budżecie Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KLUKI


Łukasz Trzciński


Załącznik do Uchwały Nr 38/VI/2015
Rady Gminy Kluki
z dnia 26 lutego 2015 r.

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce:

1) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 23 roku życia;

2) studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.

2. Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, o których mowa w ust. 1, którzy stale zamieszkują na

terenie Gminy Kluki i są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy.

3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się w roku szkolnym (akademickim), który kończy się w roku składania wniosków.

4. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.

5. Wysokość stypendium oraz ich liczbę ustala corocznie Wójta Gminy Kluki w zależności od

wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków

spełniających kryteria określone w § 2.

6. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie i studenci z najwyższą średnią ocen.

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendium.

§ 2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy spełniają następujące warunki:

1) uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,3 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

2) studenci, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów na koniec danego roku

akademickiego minimum 4,0.

3) Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

- Uczeń po osiągnięciu pełnoletniości lub student,

- Rodzice lub opiekuni prawni ucznia

Rozdział 3.
Tryb przyznawania stypendium

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wójta Gminy Kluki w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach w terminie:

1) uczniowie - do dnia 31 lipca każdego roku;

2) studenci - do dnia 10 października każdego roku.

2. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3. Do każdego wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające średnią ocen.

4. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją.

5. Komisję powołuje Wójta Gminy Kluki stosownym zarządzeniem.

6. Do zadań Komisji należy:

1) sprawdzenie wniosków o stypendium za wyniki w nauce pod względem poprawności formalnej;

2) opiniowanie wniosków;

3) przedstawienie Wójtowi Gminy Kluki do zatwierdzenia kandydatów, którym Komisja proponuje przyznać stypendium.

7. Komisja podejmuje prace w obecności co najmniej połowy liczby członków.

8. Obsługę biurową Komisji zapewnia pracownik Urzędu Gminy w Klukach.

9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) termin i miejsce rozpatrzenia wniosków;

2) imiona i nazwiska członków komisji stypendialnej;

3) liczbę zgłoszonych wniosków;

4) wnioski spełniające wymogi formalne;

5) uzasadnienie odrzucenia wniosków nie spełniających wymogów formalnych;

6) wykaz wniosków wybranych przez komisję;

7) ewentualne uwagi członków komisji;

8) podpisy członków komisji.

10. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie, a także

niekompletne, wypełnione nieczytelnie oraz niepodpisane pozostaną bez rozpatrzenia.

11. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący.

12. Komisja Stypendialna opiniuje wnioski o stypendia naukowe kierując się w szczególności wysokością

środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy oraz średnią ocen i dotychczasowymi udokumentowanymi osiągnięciami kandydata.

13. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Wójtowi Gminy Kluki pozytywnie zaopiniowane

wnioski.

14. Decyzję o przyznaniu stypendium, w tym wysokość stypendium podejmuje Wójta Gminy Kluki

w formie zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów.

15. Od decyzji Wójta odwołanie nie przysługuje.

§ 4. 1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w formie gotówki lub wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez ucznia, studenta, opiekuna prawnego ucznia.

2. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »