| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Kodrąb

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana na jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest podpisać własnoręcznym podpisem i złożyć w Urzędzie Gminy Kodrąb, przesłać drogą pocztową lub elektronicznie na adres mailto:ugkodrab@op.plw terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 można przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem http://www.kodrab.eurzad.netjako załącznik w pliku o formatach PDF, DOC.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF i DOC na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb pod adresem http://www.bip.kodrab.akcessnet.netoraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kodrębie.

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Cieciura


Załącznik do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna:

Składający:
Miejsce składania

deklaracji :

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
ze zmianami).

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.

Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb.

TERMIN SKŁADANIA

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

2. 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY KODRĄB

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb


A. OKOLOCZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe pole)

? pierwsza deklaracja ? nowa deklaracja ? korekta deklaracji


B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwe pole)
? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

RODZAJ PODMIOTU (zaznaczyć właściwe pole)

? właściciel ? współwłaściciel ? zarządca nieruchomości
? użytkownik wieczysty ? inny podmiot władający nieruchomością

? jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU

PESEL / KRS / NIP *

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu/lokal

Kod pocztowy

Poczta

ADRES DO KORESPONNDENCJI (należy wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany powyżej)

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu/lokal

Kod pocztowy

Poczta


C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu / numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta


D. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, znajdujących się na terenie nieruchomości

Wysokość opłaty dla nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za rok (iloczyn kol. 1 i kol. 2 )

1

2

3…………………………….…………………………………..…………………………….


E. PODPIS SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO


…………………………………………… ……………………………………………….
(data wypełnienia deklaracji) (czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn.zm.).
* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »