| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pabianicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Żłobkowi Miejskiemu w Pabianicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Pabianicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/65/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PABIANICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski w Pabianicach, zwany dalej "Żłobkiem", działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

5) niniejszego statutu;

6) innych przepisów dotyczących jednostek budżetowych.

§ 2. 1. Żłobek jest samodzielną jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Miasto Pabianice.

3. Siedziba Żłobka znajduje się w Pabianicach przy ul. Stanisława Moniuszki 146.

4. Obszarem działania Żłobka jest Miasto Pabianice.

5. W strukturach Żłobka funkcjonuje Filia przy ul. Piotra Skargi 70.

6. Żłobek posiada 182 miejsca, w tym 82 miejsca w Filii.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3. 1. Żłobek jest czynny przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt oraz ustalonej przerwy wakacyjnej.

2. Do Żłobka uczęszczają dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach do lat 4.

§ 4. 1. Żłobek ma na celu prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Pabianic.

2. Opieka sprawowana jest do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

3. Do podstawowych zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zorganizowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej;

3) kształtowanie wychowania społecznego przez przyzwyczajanie do zgodnego współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej;

4) rozwijanie samodzielności i wytrwałości w działaniu;

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

6) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka;

7) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim;

8) zapewnienie dzieciom w Żłobku prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i diety dziecka.

§ 5. 1. W czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem opiekę nad dzieckiem sprawują opiekunki i pielęgniarki przy pomocy personelu obsługi.

2. Każde dziecko korzystające ze świadczeń Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, opiekunów prawnych lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 6. 1. Zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w placówce.

2. Warunki przyjmowania dzieci określa Regulamin Rekrutacji, stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka, ustalonego zarządzeniem Dyrektora Żłobka.

3. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

4. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów.

5. Ze względu na absencję dopuszcza się liczbę dzieci zapisanych do Żłobka wyższą od liczby planu miejsc o 10 %.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 7. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny.

2. Żłobek pobiera od rodziców lub prawnych opiekunów opłaty za korzystanie z usług Żłobka w postaci:

1) opłat stałych za pobyt dziecka w Żłobku;

2) opłat za wyżywienie.

3. Opłaty, o których mowa w ust.2 ustalane są przez Radę Miejską w Pabianicach w drodze uchwały.

4. Ustalając wysokość opłaty w kolejnym miesiącu, oblicza się ilość dni nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu i za ten okres obniża się należną opłatę o 50% za każdy dzień nieobecności dziecka.

5. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest do 10 dnia danego miesiąca, przy czym ustalając jej wysokość w kolejnym miesiącu, od planowanych dni roboczych danego miesiąca odejmuje się ilość dni nieobecności w poprzednim miesiącu.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i 5 wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na rachunek bankowy Miasta Pabianic.

7. Organizację i porządek procesu sprawowania opieki nad dziećmi w Żłobku określa regulamin organizacyjny Żłobka, który nadaje Dyrektor Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

Rozdział 5.
Organizacja wewnętrzna Żłobka

§ 8. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników placówki.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Żłobka nawiązuje Prezydent Miasta Pabianic.

3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Żłobka i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Dyrektor Żłobka kieruje placówką przy pomocy :

1) zastępcy Dyrektora;

2) głównego księgowego;

3) kierownika Filii Żłobka.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Żłobkiem kieruje zastępca Dyrektora lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

6. Pracownicy Żłobka wykonują zadania na stanowiskach pracy zgodnie z powierzonym zakresem czynności, ustalonym przez Dyrektora Żłobka.

§ 9. 1. Dzienną organizację pracy Żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka.

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

1) godziny posiłków;

2) zajęcia i zabawy w Żłobku, w tym spacery;

3) godziny odpoczynku.

§ 10. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają prawo do:

1) uzyskiwania informacji na temat planu pracy w grupach;

2) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

3) uczestniczenia w zajęciach otwartych placówki.

§ 11. Dzieci przebywające w Żłobku mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej;

2) podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) ochrony i poszanowania godności osobistej.

§ 12. 1. W Żłobku może być powołana rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców lub opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.

2. Rada rodziców jest powoływana odrębnie dla Żłobka i dla jego Filii, w liczbie od 3 do 5 osób każda.

3. Rada rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Żłobka regulaminu.

§ 13. 1. Dla realizacji celów statutowych Żłobek posiada sale zabaw, jadalnie, sypialnie, których wyposażenie dostosowane jest do wieku i potrzeb korzystających z nich dzieci.

2. Każda grupa posiada odrębną łazienkę.

3. W budynkach Żłobka znajdują się ponadto pokoje pielęgniarskie, pomieszczenia biurowe, kuchnie, magazyny, pomieszczenia na pralnię i inne.

4. Przy każdym budynku Żłobka jest ogród.

§ 14. 1. Żłobek jako jednostka budżetowa Miasta Pabianic prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością Żłobka

§ 15. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Pabianic.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 17. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr. inż. Andrzej Żeligowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »