| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/54/15 Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania, z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się do dnia 31 października każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Parzęczew lub w kasie Urzędu Gminy w Parzęczewie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/248/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łd. z 2013 r., poz. 2489).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »