Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Chąśno

z dnia 31 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) - Rada Gminy Chąśno uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr XXIX/145/2013 Rady Gminy Chąśno z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3399 ) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chąśno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Sołtysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Chąśno
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykaz inkasentów i wysokości prowizji

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Stawka procentowa wynagrodzenia za inkaso

1.

Błędów

Danielik Teresa

6,5 %

2.

Chąśno

Salamon Paweł

6,5 %

3.

Chąśno Drugie

Pietrzak Marian

6,5 %

4.

Goleńsko

Brodecka Bożena

6,5 %

5.

Karnków

Myszewski Stanisław

8 %

6.

Karsznice Duże

Koza Stanisław

6,5 %

7.

Karsznice Małe

Witkowski Bogdan

8 %

8.

Marianka

Majer Janusz

8 %

9.

Mastki

Tokarski Marian

6,5 %

10.

Niespusza - Wieś

Białkowska Zofia

8 %

11.

Nowa Niespusza

Majer Leszek

8 %

12.

Przemysłów

Muras Marianna

6,5 %

13.

Sierżniki

Kolos Irena

6,5 %

14.

Skowroda Południowa

Serwach Jerzy

6,5 %

15.

Skowroda Północna

Siekiera Ryszard

6,5 %

16.

Wyborów

Tarkowski Stanisław

6,5 %

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe