Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/35/15 Rady Gminy Czerniewice

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czerniewice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Czerniewicach w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia zaistnienia zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za odpady komunalne.

§ 2. 1. Deklaracja może być złożona:

1) w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Czerniewicach przy ul. Mazowieckiej 42;

2) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w Czerniewicach, ul. Mazowiecka 42, 97-216 Czerniewice;

3) w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Czerniewicach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku .doc i .pdf na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czerniewicach pod adresem http://bip.ugczerniewice.madkom.pl w zakładce "Gospodarka odpadami" oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Czerniewicach.

§ 3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) nr XXXVIII/209/13 Rady Gminy Czerniewice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2801);

2) nr XLIV/238/13 Rady Gminy Czerniewice z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5258).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Koczywąs


Załącznik do Uchwały Nr X/35/15
Rady Gminy Czerniewice
z dnia 25 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe