Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Dłutów

z dnia 9 marca 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy we wsi Huta Dłutowska, gm. Dłutów " ulica Wrzosowa" dla działki nr 90/13, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów


Krzysztof Janas


Załącznik do Uchwały Nr IV/19/15
Rady Gminy Dłutów
z dnia 9 marca 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe