Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Klonowej

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024) Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Klonowej


Stanisław Gęs


Załącznik do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 27 lutego 2015 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
"POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2015-2020

Rozdział 1

Podstawa prawna

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program opracowano w związku z ustanowieniem programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024). Program realizowany będzie w latach 2015-2020 i obejmie mieszkańców gminy Klonowa.

Rozdział 2

Cel Programu

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej różnorodnymi okolicznościami. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Rozdział 3

Ocena sytuacji

Wieloletni program finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2015 - 2020 umożliwia udzielenie pomocy w formie posiłku nie wymagając w tej sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Rozwiązanie powyższe wpłynie na ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klonowa, gdyż dyrektorzy szkół we współpracy z pedagogiem szkolny oraz wychowawcami mają możliwość weryfikacji potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia wśród dzieci i młodzieży oraz znaczne wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci będących na ich utrzymaniu.

Rozdział 4

Podmioty realizujące program

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej we współpracy z placówkami oświatowymi do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Klonowa. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej.

Rozdział 5

Sposób realizacji programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomoc w wyżej wymieniony sposób, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Rozdział 6

Finansowanie programu

Program finansowany jest ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Rozdział 7

Monitorowanie programu

Z realizacji programu sporządzana jest informacja kwartalna i roczna będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013r., poz. 1024).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe