Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Sadkowice

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122), Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, różnicując je w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, które wynoszą odpowiednio:

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

1

15,00

2

13,00

3

9,00

4

7,00

5

6,00

6

5,00

7

4,30

8

3,80

9

3,40

10 i więcej osób

3,20

2. Ustala się wyższe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, różnicując je w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, które wynoszą odpowiednio :

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

1

20,00

2

18,00

3

14,00

4

12,00

5

11,00

6

10,00

7

9,00

8

8,00

9

8,00

10 i więcej

8,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr V/26/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 686).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice


Tadeusz Pietrzak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe