Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Słupia

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014r. poz. 40, poz.47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322 i poz. 1662) oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą " Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" (M.P. z 2009r. Nr 50, poz. 735) zmienioną uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 roku uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających z terenu gminy Słupia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/139/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 3427).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Pięcek


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Regulamin sfinansowania zdań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia

§ 1. Sfinansowane będą zadania ujęte w " Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia na lata 2014-2032", z miejsc, których właścicielami są: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2. Źródłem finansowania zadań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Słupia.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości, mogą być koszty transportu, odpowiedniego zapakowania odpadu, załadunku i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących
z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Słupia dokonywać będzie transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania i składowania odpadów azbestowych.

§ 5. Procedura realizacji zadania:

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Słupia o sfinansowanie tych prac. Wzór wniosku określa załącznik do Regulaminu;

2) sfinansowaniem objęty jest następujący zakres prac: odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest;

3) uprawniony pracownik Urzędu Gminy Słupia weryfikuje i przyjmuje wniosek;

4) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji;

5) realizacja zadań obejmuje: odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest
z posesji;

6) prace objęte sfinansowaniem zostaną wykonane w całości w terminie określonym w §1 przez podmiot, o którym mowa w § 4 Regulaminu.

§ 6. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Słupia dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


-wzór-

Załącznik do Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu gminy Słupia

Urząd Gminy w Słupi
Słupia 136
96-128 Słupia

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokrycia dachu/ elewacji* w miejscowości……………………….............................. w Gminie Słupia

Wnioskodawca:

imię i nazwisko

Adres do korespondencji

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Tytuł prawny do nieruchomości:

………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………….

Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:

(adres posesji, nr ewid. działki )

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Dane techniczne:

a) ilości odpadów/ azbestu na terenie posesji ( w m2i/lub t )

b) rodzaj odpadów

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem/am zgodnie z prawdą.

…………………………………………..
( czytelny podpis wnioskodawcy )

*Właściwe podkreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe