Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Strzelce

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87 i 122 ) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 10,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Strzelce z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4518).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Strzelce


Stanisław Kruglak


Uzasadnienie

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ( Dz. U. z 2015 r. poz.87 ) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach ((j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593; z 2015 r. poz. 87,poz.122 dalej jako "u.c.p.g."), rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat , które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny . W przypadku metody , o której mowa w art. 6j ust.1 pkt 1 u.c.p.g. ,tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , gdy zbierane i odbierane są w sposób selektywny, wynosi 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor Polski " w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2015 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2014 r. wynosi 1340 - za mieszkańca tj.26,80 zł.

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3, rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podana w niniejszej uchwale, zarówno w przypadku selektywnego jak i nieselektywnego zbierania odpadów pozostała na dotychczasowym poziomie, przy czym spełnia kryteria wynikające z art. 6k ust. 2 a pkt 1 i art. 6 k ust. 3. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn. nie przekracza maksymalnych stawek opłat określonych w tej ustawie.

Przyjmując zaproponowane w niniejszej uchwale stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podkreślić, że ich wysokość jest identyczna jak stawki opłat przyjęte w uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Strzelce z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. z 2014 r. poz. 4518 ).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe