Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości są sołtysi na terenie swojego sołectwa tj.:

1) Pan Tomczak Lucjansołectwo Bielawy;

2) Pani Urbańska Wiolettasołectwo Chorzepin;

3) Pan Naparty Tomaszsołectwo Chwalborzyce;

4) Pan Olczyk Henryksołectwo Drozdów;

5) Pan Grzelak Zygmuntsołectwo Grodzisko;

6) Pan Gąsiński Kazimierzsołectwo Gusin;

7) Pan Wroniecki Józefsołectwo Kaznów;

8) Pan Andrzejczak Mirosławsołectwo Kosew;

9) Pani Kroszczyńska Zdzisławasołectwo Kozanki Podleśne;

10) Pan Olejnik Juliuszsołectwo Kraski;

11) Pan Kawczyński Tomaszsołectwo Parski;

12) Pan Tutak Mariansołectwo Piaski;

13) Pani Bielawska Aleksandrasołectwo Podłęże;

14) Pan Aleksandrzak Zbigniewsołectwo Rogów;

15) Pan Stasiak Mirosławsołectwo Stemplew;

16) Pan Matusiak Leszeksołectwo Świnice Warckie-Kolonia;

17) Pan Augustyniak Sławomirsołectwo Świnice Warckie;

18) Pan Głowacki Jansołectwo Głogowiec;

19) Pan Lubczyński Henryksołectwo Tolów;

20) Pani Prażnowska Sylwiasołectwo Władysławów;

21) Pan Łazarek Jansołectwo Wola Świniecka;

22) Pan Mamoński Zbigniewsołectwo Zbylczyce.

§ 3. Sołtysi będący inkasentami otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3 % od sumy zainkasowanych kwot oraz zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 115,00 zł.

§ 4. Wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach kwartalnych.

§ 5. 1. Traci moc Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2. Traci moc Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/33/2007 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3. Traci moc Uchwała Nr XVI/143/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/33/2007 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe