Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Zarządu Powiatu Pabianickiego

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie powierzenia na 2015 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz 379 i poz. 1072) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2012 r., poz. 642, poz 908, z 2013 r. poz. 829), art. 8 ust. 2a, w związku z art. 18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Uchwały Nr IV/22/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego, Uchwały Nr IV/23/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego oraz zostaje zawarte Porozumienie:

pomiędzy Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pabianickiego, w imieniu którego działają:

1. Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki

2. Irena Grenda - członek Zarządu Powiatu Pabianickiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej "Powierzającym"

a

Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez:

Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta,

zwaną dalej "Przyjmującym".

ustala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmującemu powierza się zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego, które to zadania wykonywać będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach.

2. Szczegółowy wykaz zadań, o których mowa w §1, ust.1 określa Załącznik nr 1do niniejszego porozumienia.

3. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. 1. W roku 2015 z budżetu Powiatu Pabianickiego przeznacza się dotację celową w kwocie 55.000,00zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, zero groszy) na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia, płatnych z działu: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, §2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Środki finansowe, o których mowa w §2, ust.1 zostaną przekazane przelewem bankowym przez Powierzającego w trzech transzach na konto bankowe Gminy Miejskiej w Pabianicach:

GETINNOBLE BANK SA03 15600013 20589153 1000 0002, w poniższych terminach:

- w terminie do dnia 31 marca 2015 r. -kwota 13.750,00 zł,

- w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. - kwota 13.750,00 zł,

- w terminie do dnia 30 września 2015 r. - kwota 27.500,00 zł.

3. Termin wykorzystania dotacji ustala się na dzień 04.12.2015 r.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Przyjmujący przesyłać będzie do dnia 15 miesiąca po zakończeniu kwartału sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w § 2, ust. 1 niniejszego porozumienia.

2. Przyjmujący ma obowiązek przedłożyć Powierzającemu sprawozdania opisowe z powierzonych zadań, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia:

1. do dnia 10 lipca 2015 roku sprawozdanie opisowe z powierzonych zadań za pierwsze półrocze roku 2015.

2. do dnia 11 grudnia 2015 roku sprawozdanie opisowe z powierzonych zadań za rok 2015.

3. Przyjmujący ma obowiązek złożyć pisemne rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w §2, ust.1. niniejszego porozumienia do dnia 11 grudnia 2015 roku w formie sprawozdania merytoryczno - finansowego dokumentującego wykorzystanie przekazanych środków.

4. W trakcie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego Powierzający ma prawo do kontroli realizacji zadań, które określa Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia, w zakresie efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania, a także prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań.

5. W ramach kontroli, o której mowa w ust.4 Powierzający ma prawo żądania informacji o przebiegu realizacji zadań i wglądu do dokumentacji księgowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach pełniącej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego oraz sporządzania kserokopii dokumentów. Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach zobowiązuje się do prowadzenia w sposób przejrzysty wyodrębnionej ewidencji dot. realizacji powierzonych zadań, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6. Dotacja niewykorzystana w całości lub w części przez Przyjmującego w roku 2015 podlega zwrotowi na rzecz Powierzającego w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r. na rachunek bankowy Powierzającego :

PKO BP S.A. o/Pabianice nr rachunku 83-1020-3437-0000-1302-0018-0869.

Po upływie terminu zwrotu zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu tj. od dnia 19.12.2015 r.

7. Zatwierdzenie przez Powierzającego rozliczenia udzielonej dotacji nastąpi do dnia 18.12.2015 r.

8. W przypadku gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Przyjmującego lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na rzecz Powierzającego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 19.12.2015 r. Powierzający naliczy odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, począwszy od dnia przekazania dotacji przez Powierzającego, a w przypadku gdy dotacja zostanie wykorzystana w nadmiernej wysokości, Powierzający naliczy odsetki począwszy od dnia następującego po dniu zwrotu.

§ 4. Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić tylko na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy o bibliotekach.

§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których to po jednym otrzymuje każda ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Powierzający Powiat Pabianicki


Starosta Pabianicki Krzysztof Habura


Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego


Irena Grenda

Przyjmujący Gmina Miejska Pabianice


Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Piekielniak


wz. Skarbnika Miasta


Katarzyna Muszyńska


Załącznik do Porozumienia
Powiatu Pabianickiego
z dnia 24 lutego 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ BIBLIOTEKI JAKO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Zadania obowiązkowe:

1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o powiecie pabianickim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego w powiecie pabianickim.

3. Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych na terenie powiatu pabianickiego.

4. Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

5. Udzielanie bibliotekom na terenie powiatu pabianickiego pomocy instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej.

6. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji i współdziałania przez gminne biblioteki publiczne wchodzące w skład sieci bibliotecznej w powiecie pabianickim, zadań dotyczących:

- gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,

- sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,

- działalności naukowo- badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,

- wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

7. Gromadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie pabianickim.

8. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe