| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/15 Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Poddębickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645; z 2014 roku poz. 1072) - Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Poddębickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poddębickiego za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna


Załącznik do Uchwały Nr V/30/15
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 17 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
W POWIECIE PODDĘBICKIM ZA ROK 2014

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 595, Dz. U. Nr 645, z 2014 r. poz. 1072)

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wykonywała w 2014 roku następujące zadania:

I. W ramach współdziałania z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sposób ciągły i na bieżąco monitorowano i dokonywano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, na podstawie składanych przez powiatowe służby, inspekcje oraz gminy meldunków o istotnych dla bezpieczeństwa zagrożeniach i zdarzeniach.

II. Dokonano rocznej analizy i oceny zagrożeń, zdarzeń oraz prowadzonych działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym oceny pracy służb, inspekcji i straży, w zbiorczej informacji pod nazwą "Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poddębickim w 2013 roku", którą opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez służby i inspekcje powiatowe oraz Wydział Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Analizy przedstawione w Ocenie obejmowały następujące zagadnienia:

1. Ogólna ocena w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu.

2. Bezpieczeństwo w zakresie działań Komendy Powiatowej Policji.

3. Stan bezpieczeństwa pożarowego - działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Stan bezpieczeństwa sanitarnego.

5. Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego.

III. W 2014 roku Komisja współdziałała ze strukturami zarządzania kryzysowego Starosty na wielu płaszczyznach w obszarze bezpieczeństwa. Ściśle współpracowała z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Komisji brali bezpośredni udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z uwagi na zbieżność tematyki działań Zespołu i Komisji posiedzenia Zespołu traktowano na równi z posiedzeniami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W czasie posiedzeń realizowano postanowienia ustawodawcy w zakresie kompetencji Komisji, a zwłaszcza:

1. Na bieżąco dokonywano oceny pracy służb, straży i inspekcji.

2. Podsumowano kwestie związane z działaniami jednostek administracji samorządowej oraz służb, inspekcji i straży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych podczas letniego wypoczynku.

3. Przedstawiono do wiadomości i zaopiniowania Komisji informacje Burmistrzów i Wójtów, Kierownika Terenowego Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Naczelnika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, w zakresie swoich właściwości , na temat "Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu poddębickiego", w tym:

a) informacje Burmistrzów i Wójtów obejmujące:

- stan rowów odwadniajacych przy korpusach dróg lokalnych,

- lokalizacja i stan miejsc szczególnie narażonych na podtopienia (na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych),

- stan gminnych magazynów przeciwpowodziowych,

- lokalizacja punktów (miejsc) poboru piasku,

- stan sił przewidywanych do użycia w razie zagrożenia powodziowego,

- procedury alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach,

- zabezpieczenie medyczne i socjalne dla osób poszkodowanych,

b) informację Kierownika Terenowego Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poddębicach obejmującą:

- drożność cieków wodnych,

- stan techniczny urządzeń wodnych,

- stan i możliwości posiadanych sił i środków w działaniach związanych z zagrożeniem powodziowym,

c) informację Naczelnika Wydziału Dróg w SP zabezpieczenia powiatowych szlaków komunikacyjnych, w tym:

- stan rowów odwadniających przy korpusach dróg powiatowych,

- lokalizacja i stan miejsc szczególnie narażonych na podtopienia (na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych).

Informacje zostały przez Komisję przyjęte.

4. Został omówiony stan przygotowania służb drogowych gminnych i powiatowych do zimy 2014/2015. W wystąpieniach przedstawicieli gmin oraz Naczelnika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Poddębicach przedstawiono stan zabezpieczenia w sprzęt i środki do działań w ewentualnej akcji odśnieżania i neutralizowania zagrożeń związanych ze śliskością szlaków drogowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »