Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/43/15 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie powierzenia Miejskiemu Domowi Kultury w Zduńskiej Woli realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379 i 1072), art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423) oraz art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. (wersja skonsolidowania Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 października 2012 r.), przy uwzględnieniu decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11 stycznia 2012 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się Miejskiemu Domowi Kultury w Zduńskiej Woli realizację usług
w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji, promocji dorobku kulturalnego na okres od dnia 1 maja 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Zakres i sposób wykonywania powierzonych usług oraz sposób ich finansowania, zostaną szczegółowo określone w umowie o świadczenie usług publicznych, która zostanie zawarta pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli.

§ 2. Szacunkowa kwota rekompensaty na realizację powierzonych usług w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych, tj. od dnia 1 maja 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 12.800.000,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1 - go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Witold Gwiazda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe