Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz.1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 4 lutego 22015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Burmistrza Zelowa, tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach.

2. Granica obwodu głosowania obejmuje Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach.

3. Obwód głosowania oznacza się numerem 10.

4. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Zabłotach jest Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, Zabłoty 19.

§ 2. Na ustalenia Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie stałego obwodu głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi wyborczemu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie


Agnieszka First

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe