Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/74/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr L/480/14 Rady Miasta Kutno w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/480/14 Rady Miasta Kutno z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzk. poz. 2755) w § 3 uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe